Lokalpolitik

Havneforslag kom i havn

Planlægning af Øster Hurup og Hadsund havnes fremtid ind i afgørende fase

HADSUND: Byrådet satte i aftes gang i den konkrete planlægning, der skal føre til, at der bygges boliger på havnene i Øster Hurup og Hadsund. Hvad angår Hadsund, så gælder planerne trafikhavnen, som - lå det i byrådets beslutning - fremover kun i mindre udstrækning skal være trafikhavn. I stedet skal den sammen med det areal, hvor der i dag er tømmerhandel, komme til at udgøre en "såvel funktionel som arkitektonisk spændende bydel". Sådan hedder det i hvert fald i et notat, der beskriver udarbejdelsen af den såkaldte masterplan, som byrådet afsatte en halv million kroner til at få gennemført. Der er tale om delvist statsfinansierede midler til såkaldt helhedsorienteret byfornyelse. Borgmester Karl Christensen fortalte, at planens indhold vil basere sig på et forslag udarbejdet af lokale erhvervsfolk og kommunale medarbejde samt projekt Den Blå Bølge, der med borgmesterens ord har som mål at "binde land og vand sammen". - Detaljerne drøfter vi senere, sagde han til sine byrådskolleger, der måske derfor stort set koncentrerede deres bemærkninger om, at der fremover kun skal være trafikhavn på Københavnerhovedet og i hvilket omfang, der dér kan repareres skibe. Det fremgår derimod af omtalte notat, at udarbejdelsen af masterplanen er en konkretisering af den proces, der et stykke tid har været i gang om mulighederne for havneområdet. Den skal således blandt andet lægge rammerne for, hvordan området skal være rent bymæssigt, hvordan det skal trafikbetjenes, hvordan det sikres, at Hadsund visuelt opleves som en by ved fjorden. Notatet er udarbejdet af Rosseel's Tegnestue, der blandt andet har stået for planlægning af Hals havn og Aars Bymidte. Byrådet var enige om, at der ikke skal udskrives en arkitekt-konkurrence, men at arkitekter skal arbejde sammen med investorer, sådan at man præsenteres for projekter, der umiddelbart kan realiseres. Borgmesteren kaldte det for ansvarligt over for borgerne, og erklærede sig sikker på, at der alligevel vil komme spændende projekter. - Vi undgår at få et projekt som månen deroppe, der hænger og ikke kan plukkes ned, sagde han. Modellen skal også anvendes i forbindelse med udviklingen af Øster Hurup Havn, hvor byrådet i aftes besluttede at sætte gang i en forhøringsfase, som man håber vil afstedkomme et borgermøde, hvor lokale diskuterer muligheder for havnen. Johannes Sørensen udtrykte i den forbindelse håb om, at tilhængerne også vil møde frem. - De få, der er imod, skal vi nok få at høre. Sådan er det altid, sagde Johannes Sørensen, der personligt er glad for projektet, der - hvis det gennemføres, som der er lagt op til - vil betyde 40-50 helårsboliger på havnen i Øster Hurup. En anden Øster Hurup-politiker, Bjarne Pedersen, glædede sig også over, at projektet nu kommer et skridt videre og over, at det nu skal diskuteres i offentligheden på baggrund af det debatoplæg, som byrådet besluttede at sende ud. Formanden for teknisk udvalg, Knud Christensen, udtrykte tilfredshed med, at projektet er kommet så langt, at alle myndigheder er taget i ed, sådan at man nu blot mangler de lokale røster. Han håbede, at de ville lade sig høre de kommende otte uger.

Forsiden