Mariagerfjord

HEGEDALSPARKEN

[ Da Ho­bro Kom­mu­ne i 2003 sat­te 37 byg­ge­grun­de til salg i Hegedalsparken, var det til pri­ser, som sjæl­dent før er set i Ho­bro. [ De dy­re­ste grun­de kos­te­de 654.000 kro­ner. De bil­lig­ste 325.000 kro­ner. [ I lo­kal­pla­nen for Hegedalsparken står: [ ”Pla­nen er ud­for­met un­der hen­syn til om­rå­dets land­ska­be­li­ge kva­li­te­ter og ken­de­tegn, så­le­des at der ska­bes at­trak­tivt be­lig­gen­de par­cel­hus­grun­de med go­de ud­sigts­mu­lig­he­der over Ma­ria­ger Fjord og fjord­land­ska­bet. Sær­li­ge høj­de- og ud­sigts­punk­ter er så­le­des fri­holdt for be­byg­gel­se, li­ge­som pla­nen er ud­for­met med ud­sigts­ki­ler, der i vidt om­fang sik­rer ud­sigt fra bo­li­ger­ne over fjord­land­ska­bet.”