Hele Grenen og omegn er nu fredet

650 hektar af Grenen og 1086 hektar søterritorie med i den nye fredning

Naturbeskyttelse 1. juni 2005 06:00

SKAGEN: Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har med den nye fredning af Grenen sikret sig, at fredningen ikke bliver overhalet af Grenen selv, som det var tilfældet med den gamle fredning af 1940. Denne fredning gjaldt efterhånden kun en del af selve Grenen, idet fredningsgrænsen fulgte kystlinjen som den var i 1939/1940. Grenen vokser mod nord hver dag, og ved at tage en del af søterritoriet med i fredningen sikrer man, at hele Grenen er fredet mange år frem i tiden. Den nye fredning omfatter 650 hektar af Skagen Gren og 1086 hektar af søterritoriet omkring Grenen. Fredningen af 1940 omfattede godt 260 hektar af Grenen. Udvidelsen af det fredede landområde skyldes dog ikke alene tilvæksten til Grenen siden 1940, men også, at man i den nye fredning har valgt at tage det store naturområde ved Nedermose med. Det overordnede formål med fredningen er at sikre, at Grenen kan få lov til at udvikle sig som naturområde og som nyt land fuldstændig uhindret og uden, at menneskelig aktivitet ændrer på forholdene og på naturens gang. Det er Danmarks Naturfredningsforening, Nordjyllands Amt, Skov og Naturstyrelsen og Skagen Kommune, der er forslagsstillere til den nye fredning. Der er også, i store træk, enighed de fire parter imellem om fredningsforslaget. Dog har der været uenighed om specielt to punkter, nemlig benyttelsen af Nordstrandsvej til færdsel og om restaurant- og kunstmuseumsbygningen på Grenen. Kravene fra forslagsstillerne spændte fra, i den ene ende, at bygningen skulle fjernes som en følge af fredningen, til at den skulle bevares. I fredningskendelsen er man nået frem til et kompromis, som de fire forslagsstillere kan gå ind for. Det er, at bygningen bevares, så længe den anvendes til restaurant og kunstmuseum eller til restaurant. Dog skal der etableres kunstige klitter omkring den, så indtrykket af selve bygningen sløres. Det pålægges Skagen Kommune at sørge for, at de kunstige klitter etableres. Dette arbejde kan formentlig udføres i forbindelse med, at parkeringspladsen på Grenen skal omlægges, idet det også er et arbejde, Skagen Kommune udfører. I fredningen indgår desuden, at flagstængerne ved bygningen og skiltningen på taget skal fjernes. Det indgår desuden i fredningsbestemmelserne, at de mange skulpturer ved museumsbygningen skal samles i en skulpturgård som placeres, så den ikke forstyrrer indtrykket af naturen på Grenen. Uenigheden med hensyn til Nordstrandvej har drejet sig om Sandormens kørsel. Skagen Kommune ønskede, at Sandormen skulle havde mulighed for at køre på Nordstrandvej, så den kunne have stoppested ved Skagen Odde Naturcenter. Den mulighed er imidlertid ikke kommet med i den endelige fredningskendelse. Af kendelsen fremgår, at der må køres med motorkøretøjer på Nordstrandvej - blot ikke i sommermånederne juni, juli og august. Sandormen må efter kendelsen alene køre mellem parkeringspladsen og Grenens spids, som den hidtil har gjort. Der er i fredningskendelsen også taget højde for, at Skagen Kommune fortsat skal have mulighed for at sikre kysten på sydsiden af Grenen ved at fodre den med sand som hentes på Nordstrand. Dette gælder selv om der er et generelt forbund mod at hente råstoffer på Grenen og i søområdet omkring Grenen. Det fremgår desuden af fredningskendelsen, at der kan etableres en mindre parkeringsplads for enden af Batterivej. Fredningskendelsen for Grenen og de nærmeste søområder er netop nu fremlagt i en fire ugers høringsperiode. Derefter sendes den til endelig afgørelse i Naturklagenævnet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...