Lokalpolitik

Helt ok med mineralvandsfabrik

Naturklagenævnet giver Arden Kommune fuldt medhold

ASTRUP: Naturklagenævnet har sat punktum og siger god for, at der opføres en mineralvandsfabrik i udkanten af Astrup. Mere præcist: Som højeste klageinstans i miljøspørgsmål giver nævnet fuld opbakning til Arden Byråds begrundelse for at inddrage 0,8 hektar landbrugsjord langs Møldrupvej en kilometer uden for byen til erhvervsformål. Nemlig til brug for en mineralvandsfabrik som ansøgt af Willestrup Gods, der ejer jorden. Dermed afvises klagen fra Danmarks Naturfrednings lokalkomité i Arden. Naturklagenævnet afviser DNs afsæt i, at der tæt på byen - langs Borupvej - ligger et eksisterende erhvervsområde, som ikke er udnyttet fuldt ud. Naturklagenævnet kan nemlig godt følge kommunen, når den nødig ser fabrikken inde i bynært område med tung kørsel tæt ved borgerne. Samtidig ville en placering på Borupvej betyde, at fabrikken i givet fald placeres uhensigtsmæssigt langt væk i forhold til kildevandsforekomsterne på godsets jorder. Mineralvandsfabrikken kan derfor som planlagt opføres på nabogrunden til Astrup Savværk. "Arden Kommune har efter det oplyste primært ønsket at tilgodese hensynet til beboerne i landsbyen. Kommunen har desuden inddraget hensynet til de tekniske problemer, som en anden placering ville få - dels for borgerne, dels for selve etableringen af virksomheden. Kommunen ses således at have vurderet placeringen af virksomhden ud fra saglige og planlægningsmæssiget relevante betragtninger", nærmest roser Naturklagenævnet. Altså har et ensstemmigt Arden Byråd, da man vedtog lokalplanen for det nye erhvervsområde, "haft den fordne, planlægningsmæssige begrundelse for arealudlægget til erhverv". Nordjyllands Amt har hele tiden stået last og brast om byrådets beslutning, som nu endegyldigt har fået det blå stempel af Naturklagenævnet.