Helt okay at spi­se ki­ne­ser­nes hunde

En 8. klas­se fra Tornhøjskolen i Aal­borg Øst ta­ger med et ti­ger­spring af sted på de­res livs stør­ste rej­se til Kina

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lærerteamet Nina Hav og Bjarne Mortensen har gennem tre år været i gang med at planlægge klassens rejse til Kina.

AAL­BORG:Det helt sto­re og ak­tu­el­le spørgs­mål for ele­ver­ne i 8. b på Tornhøjskolen er, om ki­ne­ser­ne vir­ke­lig spi­ser dø­de hun­de. Om gan­ske få dage rej­ser klas­sens ele­ver nem­lig til by­en Hef­ei i Kina, hvor de skal be­sø­ge jævn­ald­ren­de kinesiske sko­le­ele­ver. - Selv­føl­ge­lig skal jeg da prø­ve at spi­se en ki­ne­sisk hund. Så læn­ge jeg ik­ke ken­der hun­den, har jeg in­gen pro­ble­mer med at æde lidt hund, fast­slår Tho­mas Thellufsen, der er sik­ker på, at der er hund på me­nu­kor­tet i Kina. Læn­ge un­der­vejs De 18 ele­ver og de­res to læ­re­re fra Tornhøjskolen har brugt næs­ten tre år på at få de kinesiske kon­tak­ter på plads og plan­læg­ge tu­ren. På trods af en stør­re åben­hed er Kina de se­ne­re år, så er lan­det fort­sat et me­get luk­ket, da myn­dig­he­der­ne of­te har en me­get stram kon­trol af ki­ne­ser­nes for­bin­del­ser til per­so­ner i ud­lan­det. - Vi har op­le­vet, at der kun­ne gå op til seks uger in­den vi fik et svar på nog­le af vo­res e-mail til kontaktlærerne der­ov­re. Og den lan­ge ven­te­tid har gjort plan­læg­nin­gen end­nu me­re be­svær­lig, si­ger klas­se­læ­rer Bjar­ne Mor­ten­sen, der i de se­nes­te må­ne­der har in­ten­si­ve­ret un­der­vis­nin­gen om­kring den kinesiske kul­tur. - Der er in­gen tvivl om, at rej­sen vil bli­ve en kæm­pe op­le­vel­se for ele­ver­ne. Den kinesiske kul­tur er så an­der­le­des i for­hold til den dan­ske. Ele­ver­ne vil vir­ke­lig få øj­ne­ne op for, hvor­dan an­dre jævn­ald­ren­de le­ver de­res liv et helt an­det sted i ver­den, for­kla­rer Bjar­ne Mor­ten­sen, der sam­men med bio­lo­gi- og geo­gra­fi­læ­rer, Nina Hav, er stol­te af, at net­op ele­ver fra Tornhøjskolen kom­mer til Kina. - Man­ge for­bin­der mås­ke Tornhøjskolen, som en be­las­tet sko­le med man­ge to­spro­ge­de ele­ver. Men det er helt for­kert. Vi er en sko­le, hvor ele­ver­ne fun­ge­rer fan­ta­stisk med hin­an­den. Og der­for kan vi og­så sam­men ar­ran­ge­re en tur til Kina, for­kla­rer en li­ge­le­des rej­se­spændt Bjar­ne Mor­ten­sen. Kinesiske ven­ner I den kinesiske by Hef­ei skal ele­ver­ne ind­lo­ge­res hos de kinesiske ele­ver og de­res fa­mi­li­er. Og igen­nem læn­ge­re tid har de dan­ske ele­ver så­le­des skre­vet e-mails til de­res nye kinesiske ven­ner. - Jeg fø­ler al­le­re­de, at jeg har få­et et godt ven­skab til min ki­ne­ser. Vi har skre­vet sam­men fle­re gan­ge og man­ge af vo­res in­te­res­ser er de sam­me, si­ger Kath­ri­ne Glinvad Niel­sen, der er glæ­der sig til at se, hvor me­get hun er hø­je­re end de små ki­ne­se­re. By­en Hef­ei er Aal­borgs ven­skabs­by i Kina, og der­for støt­ter Aal­borg Kom­mu­ne ele­ver­nes rej­se øko­no­misk. Men ele­ver­ne har i høj grad og­så selv ar­bej­det for at skra­be pen­ge sam­men til de­res livs rej­se. - Vi har sam­let af­fald i he­le Aal­borg Øst, gjort rent på sko­len og snart skal vi ma­le et som­mer­hus. Alt sam­men for at tje­ne pen­ge til tu­ren, for­tæl­ler Tho­mas Thellufsen. Klas­sen ta­ger af sted 26. april og skal være i Kina lidt me­re end en uge. Og mon ik­ke de har fun­det ud af, om der vir­ke­lig er hund på me­nu­en i Kina, når de igen ven­der til­ba­ge til sko­le­bæn­ken i Dan­mark.