Akvakultur

Hensyn til natur truer dambrug

Flere nordjyske dambrugsejerne frygter, at krav fra amtet betyder lukning af deres virksomheder

Glenn Lauridsen har foretaget store investeringer i Blåkilde Damkultur ved Villestrup Å. Nu frygter han, at han må lukke. Foto: Thomas Vinther

Glenn Lauridsen har foretaget store investeringer i Blåkilde Damkultur ved Villestrup Å. Nu frygter han, at han må lukke. Foto: Thomas Vinther

NORDJYLLAND:Flere nordjyske dambrugere føler, at Nordjyllands Amt stiller så strenge krav, at de er truet på levebrødet. Det er især bestemmelser om, hvor meget vand dambrugene må indvinde fra vandløb, der skaber krise for dambrugene. På stribe har dambrugene fået afslag på deres ansøgninger om at måtte indvinde vand fra åer. - Betingelserne, som amtet stiller, vil fordyre produktionen så meget, at den bliver urentabel. Derfor bliver konsekvensen - hvis betingelserne ikke bliver ændret - at vi må lukke dambruget, dambrugsejer siger Glenn Lauridsen. Han har i 15 år været ejer af Blåkilde Damkultur. Før ham drev faderen dambruget, der ligger ved Villestrup Å. Økologisk dambrug Anders Kjær der ejer seks dambrug ved Villestrup Å, ser lige så pessimistisk på situationen. Han har arbejdet med planer om et økologisk dambrug, men Anders Kjær frygter, at vilkårene i fremtiden bliver alt for vanskelige. - Det er ikke blot dambrugene, der bliver ramt af de stramme krav. Vi leverer fisk til en række put and take-søer, der jo er store turistattraktioner. Her lægger man stor vægt på at få fisk af den kvalitet, som vi kan levere. I en tid, da der tales meget om oplevelsesøkonomi, synes jeg, at det er en underlig holdning, som vi møder, siger Anders Kjær. Gennem klager til Skov- og Naturstyrelsen over de vilkår, som amtet ikke vil acceptere, håber de to dambrugere stadig at kunne sikre det økonomiske grundlag for deres erhverv. Øgede el-udgifter Hvis amtet ikke går med til, at der i vandløbene ved dambrugene gennem vandindvindingen - bl.a. ved opstemning - kommer en reduceret vandføring, så vil de få store økonomiske konsekvenser. Glenn Lauridsen vurderer, at omkostningerne ved på andre måder at pumpe vand til dambrugene bliver så store, at driften ikke længere kan betale sig. Efter hans vurdering vil el-udgifterne stige med tre-fire kroner pr. kg fisk, der produceres. Her er det fisk, der i dag sælges for 10-11 kroner pr. kg. Glenn Lauridsen har investeret et par millioner kroner i at forbedre forholdene ved dambruget. For et par år siden troede han, at den investering ville fremtidssikre dambruget. Han frygter, at de penge nu er spildt. En del af vandet fra Villestrup Å løber uhindret uden om dambruget. Men amtets indvending har været, at man ikke vil acceptere den reducere vandføring i åløbet. Ny teknologi I bestræbelserne på at få ændret situationen får dambrugerne hjælp af deres organisation Dansk Akvakultur. Her siger direktør Brian Thomsen: - Der er næppe tvivl om, at Nordjyllands Amt er det amt, der stiller de skrappeste krav til dambrugene. Der bliver talt om, at moderne teknologi kan løse de problemer, som dambrugene har. Sådan er det sikkert også på længere sigt. Der kører nogle forsøg, men der er ikke resultater, som vi kan sige er generelt anvendelige, siger Brian Thomsen. Det, der især giver diskussion i forhold til amtet, er, hvor stor en del af å-vandet, der skal løbe ubrudt forbi dambruget. Ud over, at amtet sætter en grænse for, hvor meget vand et dambrug må tage ind fra en å, er det også et krav, at indtaget og udledningen skal ske næsten samme sted. Naturbeskyttelse En af amtets væsentligste indvendinger er, at der ved dambrugene ved Villestrup Å er steder, hvor fiskene ikke kan passere. Hele Villestrup Å er udpeget som såkaldt habitatområde. Den udpegning er sket for at beskytte og bevare bestemte naturtyper. - Vi har lavet nogle meget grundige undersøgelser, der viser, at der stort set ikke kommer fisk fra den øvre del af Villestrup Å og så ud i Mariager Fjord. De opstemninger, der er lavet, har stor betydning for, om fiskene kan passere. Samtidig er det, at åen er udpeget som habitatområde, årsag til, at vi er underlagt nogle meget skrappe bestemmelser. Det betyder, at vi ikke kan give tilladelser til dambrugerne, med mindre vi ved med sikkerhed, at der ikke sker skade på de naturtyper, der er årsag til, at åen er udpeget som habitatområde, siger kontorchef Ole F. Hermansen, Nordjyllands Amts vandmiljøkontor. Årsagen til, at problemerne rammer dambrugene nu, er, at deres vandindvindingstilladelser udløb 1. april sidste år. - Under den tidligere tilladelse havde vi fra amtet en interesse i at skabe de bedst mulige vilkår. Nu er tilladelserne udløbet, og vi har fra Skov- og Naturstyrelsen fået at vide, at vi skal afklare dambrugenes forhold. Det gør vi er i en situation, hvor der ingen tilladelse er, og vi vurderer dambrugene som ny projekter. Vores tilgang er, at nu skal vi give tilladelser, der ud fra en natur- og miljømæssig vurdering er holdbare, siger Ole F. Hermansen. Både dambrugere og sportsfiskere venter spændt på udfaldet af de mange klagesager. Miljøkonsulent Jens Thygesen, Dansk Sportsfiskerforbund, vurderer, at der formentlig kommer flere klagesager vedrørende dambrug, som amterne endnu ikke har taget stilling til. - Hvis vi mener, at en tilladelse har konsekvenser for naturen, så stiller vi os ikke tilfreds med afgørelsen, der er truffet i et amt. Men der er tilfælde, hvor en tilladelse ikke har betydning, og så klager vi naturligvis ikke, siger Jens Thygesen.