Herre over hver sin pose penge

Kommunale institutioner får mulighed for at forvalte fleksibelt med lønsum og dritfsmidler

ARDEN:Arden Byråd slækker til nytår grebet om rorpinden og lader nu også skoler, børnehaver, plejehjem, dagcentre og andre kommunale institutioner få større råderum over deres lønpulje. Som en toårig forsøgsordning i 2004 og 2005 kan institutionerne frit overskride årets budget med op til 10 procent - og så undvære tilsvarende det følgende år. Eller omvendt: de kan opspare op til 10 procent, som så kommer institutionen til gode det følgende år. Ikke bare driftsmidlerne - som hidtil - men også selve lønsummen kan der manøvreres rundt med i et vist omfang. Begrænsningerne vil fremgå af de kvalitetskrav, som nu skal stilles. To veje Den større grad af selvforvaltning får to udformninger. I den mest vidtgående udgave lægger institutionerne lønsum og øvrige driftsmidler sammen i en fællespulje. Man overfører herefter midler mellem de to rammer, hvor muligheden byder sig. Hvis eksempelvis et ældre overlærerpar forlader en skole, kan skolen spare en del penge ved at ansætter to nyuddannede og i sagens natur noget billigere, yngre lærere. De sparede penge kan skolen eksempelvis vælge at købe flere bøger for. Tilsvarende kan børnehaver i tilfælde med enkelte sygedage blandt personale og færre børn end normalt vælge at spare en vikar en dags tid eller to og bruge pengene til legetøj. Men det forudsætter, at den pågældende skole eller børnehave har valgt den mest vidtgående forsøgsordning, hvor den frit kan overføre midler mellem de to afsatte rammer - lønrammen og driftsrammen. Institutionerne kan nemlig også foretrækkel den mere forsigtige løsning og holde de to rammer hermetisk adskilt. Løn for sig og øvrige driftsmidler for sig. - Personlig foretrækker jeg nu løsningen med at overføre penge mellem de to rammer, men i en forsøgsperiode er det selvfølgelig i orden at lade valgmuligheden stå åben, bedømte Niels Erik Poulsen (V) i byrådssalen. Ny løn Den sjette ferieuge, omsorgsdage, vikarpuljer ved langtidssygdom og g-dage (ekstra løn ved korttidsansættelser) indgår ikke i beregningsgrundlaget. Foreløbig da. Det gør til gengæld "ny løn"- muligheden for at give individuelle lønforhøjelser til medarbejdere, som yder en særlig indsats. Den bredes nu ud til institutionsledere, hvor det hidtil har været forbeholdt forvaltningschefer. - Tiden må være inde vil, at vi lægger mere kompetence ud til den enkelte institution. Frem for, at vi på kommunen møjsommeligt sidder og laver en normeringsplan, så får institutionerne nu selv større råderum over lønmidler, så de eksempelvis kan afgøre, om en bestemt opgave eventuelt kan løses af en fleksjob-person - og dermed tilgodese det rummelige arbejdsmarked, vurderede - og opfordrede - borgmester H. C. Maarup (S). Ikke discount - Vi har selvfølgelig fuld tillid til, at vore ledere ikke forsøger at presse citronen og finde en eller anden discountløsning for at spare sammen til en flot legeplads, tilføjede borgmesteren. - Bestemt ikke. Skolerne kunne i princippet godt komme ind i spekulationer om at skele til anciennitet ved ansættelse af yngre lærere og så score kassen, men sådan mistænker vi ikke vore skoleinspektører og andre institutionsledere for at tænke, supplerede viceborgmester Ib Henriksen (UP). - Jo mere medindflydelse, man har på sin egen arbejdsplads, jo mere spændende og inspirerende vil det også være at arbejde i institutionerne, så det er bestemt en interessant trend, vi nu kobler os på. Men samtidig er det utrolig vigtigt at fastholde en kvalitetsgaranti i tider, hvor vi eksempelvis skal til at konkurrere med privat børnepasning, betonede børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S): - Netop derfor griber vi også tingene an i forkert rækkefølge, fordi vi først bagefter begynder at kigge på kvalitet og på, hvor mange børn, vi maximalt vil tillade i institutionerne. Jeg er bestemt ikke begejstret, indvendte en skeptisk Lars Koch - uden dog at stemme imod forsøgsordningen.