Hjallerup

- Hes]ten krav]lede over bi]len

] Kaj Thom]sen er ve]te]ran på mar]ke]det og har set lidt af hvert]

HJAL]LE]RUP:53-årige Kaj Thom]sen fra Hjal]le]rup kan ikke und]væ]re det årlige mar]ke]d. Siden han var 15-16 år, har han hjul]pet med par]ke]ring af bi]ler. Det var med]lem]ska]bet af Hjal]le]rup Id]ræts]for]en]ing, der fik lok]ket Kaj med ind i markedskarusellen, og siden er han kørt med rundt igen og igen. I mange år var han med i mar]keds]ud]val]get og om]rå]de]an]svar]lig for par]ke]ring, men i dag har han pri]mært ar]bejds]tø]jet på i ugen op til mar]ke]det, hvor han hjæl]per til med at klar]gø]re de 70 tøn]der land. Han er dog stadig at fin]de under mar]ke]det, hvor han hol]der til i HIFs par]ke]rings]vogn, der ligger godt gemt af ve]jen bag mar]keds]hal]len i en blå skur]vogn. Igen]nem åre]ne har Kaj Thomsem via ind]sat]sen været med til at tje]ne mange pen]ge hjem til HIF, fordi klubben får halv]de]len af ind]tæg]ter]ne fra par]ke]rin]gen. Men det er ikke bare pen]ge]ne, som Kaj Thom]sen har set væl]te ind gen]nem åre]ne. Han har også set mar]ke]det ænd]re sig mar]kant fra den]gang, at Hjal]le]rup Mar]ked blev holdt oppe i byen. - Der var mange flere sær]lin]ge, der gik rundt og spillede på har]mo]ni]ka og tjen]te pen]ge på det den]gang. Det var før, at man fik førtidspensionpension. De gik rundt med li]re]kas]sen. Vi sav]ner lidt de ori]gi]na]ler og det sær]præg i dag, siger Kaj Thom]sen, der til hver]dag kø]rer med mink]fo]der som last]bil]chauf]før. De mange år med mar]ke]det har gi]vet sjo]ve op]le]vel]ser, og en af dem glem]mer Kaj Thom]sen ikke lige med det samme. En]gang skulle han hjæl]pe med at flyt]te en hest fra par]ke]rings]plad]sen for en han]di]cap]pet mand. - Hes]ten blev så for]skræk]ket, at den hop]pe]de op på per]son]bi]len og krav]lede over. Der kom en seks-syv bu]ler, siger Kaj Thom]sen. Han er ikke i tvivl om, at sam]ar]bej]det om mar]ke]det er vig]tigt for byen. - Det be]ty]der sam]men]hold, det er helt sik]kert. Kommer der nogle nye til byen, så skal de bare mel]de sig til, så er de med, siger Kaj Thom]sen. ]