Aalborg

His­to­rie og høn­se­rin­ge

AAL­BORG:Blå, rø­de, grøn­ne og hvi­de. Bør­ne­ne i Kil­de­par­ken hav­de høn­se­rin­ge på fin­gre, i lom­mer og hals­kæ­der. For hver gen­nem­ført leg blev der nem­lig ud­delt en høn­se­ring. I alt syv gav ret til at ind­lø­se en slik­ke­pind. Og der skul­le bru­ges man­ge høn­se­rin­ge og slik­ke­pin­de, for der var man­ge børn i Kil­de­par­ken. En til­strøm­ning der var hjul­pet godt på vej af 10.000 lø­be­sed­ler til sko­le­børn. Ar­ran­ge­men­tet er et led i His­to­ri­ens Dag, og ar­ran­gø­rer­ne - Nord­jyl­lands His­to­ris­ke Mu­se­um, Aal­borg Stads­ar­kiv, Det Nord­jyske Lands­bib­lio­tek og Pæ­da­gog­se­mi­na­ri­et i Aal­borg - har få­et øko­no­misk støt­te fra Kul­tur­arvs­sty­rel­sen til at la­ve et fyrtårnsarrangement. - Vi hå­ber, at no­gen af le­ge­ne bre­der sig sko­le­går­de­ne i den kom­men­de tid, for­kla­rer In­ger Bladt fra Nord­jyl­lands His­to­ris­ke Mu­se­um. Og selv om det pri­mært hand­ler om gen­op­fris­ke gam­le leg, har det og­så no­get med his­to­rie at gø­re. - Det er jo lidt sjovt at tæn­ke på, at man kan le­ge no­get, som er lø­bet som trå­de igen­nem ge­ne­ra­tio­ner, og som ens tip­ol­de­for­æl­dre og­så har le­get.term