Lokalpolitik

Historisk forlig - igen

For anden gang i Jammerbugt Kommunes historie og for andet år i træk er der indgået et budgetforlig, som omfatter samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Uforkortet version

Det er et godt signal for såvel borgere som ansatte, at der står en samlet kommunalbestyrelse bag budget 2012 Med det brede budgetforlig ønsker samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer at sende et klart signal til borgere og ansatte om et fortsat fælles politisk ønske om politisk og økonomisk stabilitet i Jammerbugt Kommune. I hovedtræk indebærer den aftalte løsning, at driftsudgifterne beskæres med ca. 2 procent svarende til omkring 24 mio. kr. På grundlag af en overordnet nødvendig prioritering, udvikling og en stram økonomistyring er økonomien i Jammerbugt Kommune blevet stabiliseret. Likviditeten er forbedret, budgetterne bliver generelt overholdt, og der har været pæne overskud på driften. Også i 2011 bliver der overskud på driften. Generelt bygger 2012-aftalen videre på forudsætningerne fra sidste års aftale, herunder nogle konkrete tiltag eksempelvis: åbne biblioteker, småbørnsgrupper i de fire hovedbyer, masterplan for udvikling af de fire hovedbyer, byggemodning i lokalsamfundene, skrotningsordningen for faldefærdige huse m.v. Men der er også blevet plads til nye initiativer som f.eks. et "inklusionsprojekt" i folkeskolen - som bl.a. vil sikre flere hænder i indskolingen. Der er penge til en øget opbakning til det lokalhistoriske arbejde - ligesom der er afsat yderligere midler til endnu flere musikoplevelser i Jammerbugten. Der budgetteres med et overskud på driften på 13 mio. og et anlægsbudget på 57 mio. kr. Der optages netto lån på 35 mio. kr. Ligesom der budgetteres med et kassetræk på 18 mio. kr. I Normale år ville det budgetterede overskud være større - ligesom der ville være budgetteret med en kassehenlæggelse. Men når tallene er, som de er i år, skyldes det ikke mindst at vi grundet kombinationen af selvbudgettering og finanskrise i 2009 skal afregne 55 mio. kr. her i 2012. Det kræver simpelthen et udlæg i kassen for ikke at reducere mere end højst nødvendigt på den borgernære service. Anlægsbudgettet vil bl.a. give mulighed for fokus på trafiksikkerhed - herunder sikre skoleveje, halrenoveringer, børnehaverenoveringer, forbedring af forholdene ved vore havne og af strandtoiletterne og cykelstier. Sammen med digelauget sikres Ølanddæmningen. så der fortsat kan køres på den med bil. Der afsættes penge til ny struktur på tandklinikområdet - og endelig er det muligt at fortsætte den omfattende skolerenovering der er startet op i 2009 og videreført i alle årene. De to helt store anlægsbeløb er reserveret til henholdsvis skolen i Aabybro og Aabybro Hallen. Der planlægges i 2011 gennemført en række byggemodningsprojekter, herunder er det aftalt at der kan gennemføres byggemodning i 3-4 lokalsamfund ud fra en nærmere vurdering Opgaven med budgettet er løst. Budget 2012 er et udtryk for uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille. Den skarpe fokusering på den stramme udgiftsstyring fortsætter, med udgangspunkt i overholdelse af budgetterne. Alle medarbejdere og politikere skal sikre, at den økonomiske ramme og bevillingerne overholdes, og at der skabes sammenhæng mellem det igangsatte aktivitetsniveau og den økonomiske ramme. Sammen skal vi sikre, at vi præcist har det serviceniveau vi har råd til at betale for - hverken mere eller mindre. Efter i mange år at have haft et serviceniveau under landsgennemsnittet er vi nu lige over landsgennemsnittet når det gælder forbruget af kr. pr. indbygger på kommunal service. 2012 vil vise om vi har råd til det. Efter en god proces og en høringsrunde, som af mange såvel brugerrepræsentanter, som medarbejderrepræsentanter er blevet rost, er flere af de værste tidsler i spare og omstillingskataloget blevet ryddet af vejen. Samtidigt må vi erkende, at riget fattes penge og at det til alle tider vil være en udfordring at få enderne til at nå sammen. Budgetforlig 2012 blev et klart udtryk for ordsproget der siger: Viljen til at ville giver evnen til at kunne. Nu venter så opgaven med at holde budgettet - sådan, at vores positive økonomiske udvikling - med overskud på driften og en fornuftig kassebeholdning - kan fortsætte i 2012.