EMNER

Hjal]le]rup-ele]ver som hånd]vær]ke]re]

HJAL]LE]RUP:I løbet af den for]gan]gne uge har ele]ver]ne fra 8. klas]ser]ne på Hjal]le]rup Sko]le op]trådt som mu]re]re og tøm]re]re. Det ske]te for at byg]ge fire små tår]ne på et are]al ved sko]len. Ele]ver]ne har under le]del]se af fag]læ]re]re fra Tek]nisk Sko]le i Aal]borg fun]det ud af, at man, når man mu]rer væg]ge op, ikke bare klas]ker ste]ne]ne oven] på hi]nan]den - men at man også kan bru]ge sine sko]le]kund]ska]ber, og at ste]ne]ne kun kommer rig]tigt på plads, når man bru]ger mu]rer]snor, lod]stok og waterpas. Flere af ele]ver]ne er da også blevet over]ras]ke]de over, hvor præ]ci]s man skal være, og de er]ken]der, at de frem]over vil be]trag]te mu]re]ne på sko]len med stør]re re]spekt end tidligere. Da mu]re]ne var fær]di]ge, gik man torsdag i gang med at lave spær, tag]ren]der og ned]løbs]rør, og både som tøm]rer og blik]ken]sla]ger gjaldt det igen, at man skulle være hyper-nø]jag]tig. Fredag blev der så oldt rej]se]gil]de, som på en rig]tig byg]ge]plads med pøl]ser og til]be]hør, og ele]ver]ne kunne sammen med fag]læ]rer]ne glæ]de sig over, at det sidst rej]ste tårn i Hjal]le]rup var klnummer 100. Tek]nis]k sko]le har nemlig været rundt med lig]nen]de pro]jek]ter på 24 andre sko]ler, hvor der hver gang er op]ført fire tår]ne,]