Hjallerup

Hjallerup førte an - men ingen point

HJAL–LE–RUP:Trods over–vægt i spil og chan–cer lyk–ke–des det ikke Hjal–le–rups fod–bold–spil–le–re i se–rie 4 at hen–te point med hjem fra ude–kam–pen mod Vod–skov, der vandt årets før–ste sejr med 2-0. Før–ste halv–leg var for–holds–vis lige, og det var en mis–for–stå–el–se i HIF’s ba–gers–te for–svar, der gjor–de, at Kas–per Slet–ten kun–ne brin–ge hjem–me–hol–det på 1-0, mens det var et godt skud fra Mar–tin Gudmann ef–ter en hjør–ne–sparks–si–tua–tion, der brag–te stil–lin–gen på 2-0. I an–den halv–leg sad Hjal–le–rup på det meste, og det blev til fle–re sto–re chan–cer, men dels end–te fle–re gode skud fra ven–stre–kan–ten ved si–den af mål, og dels blev et par gode ho–ved–stød sendt over mål. End ikke et straf–fe–spark fem mi–nut–ter før tid gav re–sul–tat, da Ja–cob Bruun brænd–te. HIF har fort–sat 13 point, men nu for otte kam–pe.