Brovst

Hjem­me­værns­mand an­vis­te for­kert ru­te

Star­ten er li­ge gå­et for lø­ber­ne ved Fjer­rits­lev Trimklubs jubilæumsbingoløb i Fjer­rit­slevs ga­der. FO­TO: ERIK SAHL

Star­ten er li­ge gå­et for lø­ber­ne ved Fjer­rits­lev Trimklubs jubilæumsbingoløb i Fjer­rit­slevs ga­der. FO­TO: ERIK SAHL

FJER­RITS­LEV:En hjem­me­værns­mand vis­te lø­ber­ne ud ad den for­ker­te vej, og det gav kort­va­rig lidt ka­os for Fjer­rits­lev Trimklub. De knap 200 del­ta­ge­re i klub­bens 25 års jubilæumsbingoløb skul­le fra start på Kro­tor­vet lø­be ad Sø­ga­de og Park­vej til Ag­ger­sund­vej. Den­ne skul­le de ha­ve fulgt til Må­ge­vej, men en fejl­in­for­me­ret hjem­me­værns­mand vis­te de før­ste lø­be­re ud ad Godt­håbs­vej i ste­det. På den måde fik de kap­pet godt en km af den fem km lan­ge ru­te. - Vi fik hur­tigt te­le­fo­nisk mel­ding om fej­len og send­te straks en cykelordonnans ud til ste­det for at få de res­ter­en­de lø­be­re ad den kor­rek­te ru­te, for­tæl­ler El­se Roels­gaard Pe­der­sen. De før­ste lø­be­re kom der­for i mål no­get hur­ti­ge­re end ven­tet. Det var år­sa­gen til, at Brovst Pi­ge­gar­de ik­ke var klar med mu­sik­ken, da de pas­se­re­de mål­stre­gen. - Jubilæumsbingoløbet var me­re for mo­tio­nens skyld end for kon­kur­ren­cen. Vi for­de­ler al­tid præ­mi­er­ne ef­ter lod­træk­ning og ik­ke ef­ter præs­ta­tio­ner, for­kla­rer El­se Roels­gaard Pe­der­sen. Politihjemmeværner støt­te­de trim­klub­ben ved at be­man­de stra­te­gis­ke ste­der på ru­ten og bl.a. hjæl­pe lø­ber­ne over me­re be­fær­dede veje. Del­ta­ger­ne var delt i to grup­per - lø­ber­ne og mo­tio­nis­ter­ne. i den sid­ste grup­pe del­tog fle­re med barne- og klap­vog­ne, på cy­kel og med hund. For­mand Pe­ter Mar­cus­sen er til­freds med del­ta­ger­an­tal­let, men hav­de dog ger­ne set lidt fle­re.