EMNER

Hjørring Kommune ude med nye vandløbsregulativer

Miljøet omkring kommunens åer og bække tilgodeses

HJØRRING:Det kommer blandt andet til at handle om selve vandløbenes skikkelse, vandføringen, afdræningsmulighederne og i højeste grad miljøet omkring bækkene og åerne i Hjørring Kommune fremover. Hjørring Kommune er nemlig i øjeblikket klar med nye vandløbsregulativer for i alt ni bække og åer, idet borgerne i øjeblikket og omkring to uger frem har mulighed for at klage over de nye regulativer til Skov- og Naturstyrelsen. De forskellige ni vandløb er inddelt i seks nye regulativer, og i alt er der tale om vandløbsstrækninger på lidt over 28 km, hvoraf omkring en km er rørlagt. De nye regulativer har allerede været fremlagt for borgerne til gennemsyn, og nu er det så ved at være sidste frist, hvis man vil klage. De nye regulativer skal bl.a. sikre, at vandløbene kun benyttes til afledning af vand. Og så skal de sikre forskellige foranstaltninger efter Vandløbsloven, idet der skal tages hensyn til miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Ifølge lovbestemmelserne skal Hjørring Kommune såvel se på de miljømæssige forhold som de forskellige "afstrømningsmæssige interesser", f.eks. landmændenes interesser i naturområderne. Eller som det hedder i Vandløbsloven: "Der skal ske en konkret afvejning af alle interesser, der er knyttet til det enkelte vandløb såsom afvanding, fiskeri, jagt og sejlads med mere - og gerne således, at alle interesser i størst mulig omfang tilgodeses". Dette kommer da også til udtryk i Regionplanen for Nordjyllands Amt, hvor det bl.a. hedder "Vandløb og søer skal kunne fungere som levested for dyr og planter i overensstemmelse med målsætningen for det enkelte naturområde. Vandløbets evne til at aflede vand skal sikres, og så skal vandløbene kunne modtage spilde- og drænvand, medmindre dette medfører, at vandløbets kvalitet som levested for dyr og planter ikke kan opretholdes". Tager man for eksempel det nye regulativ for Harken-Gunderup Bæk, der danner skel mellem Hjørring og Løkken-Vrå kommuner og samtidig indgår i Liver Å's vandsystem, så handler det her om, at der skal skæres grøde efter behov. For at fastholde vandkvaliteten skal vandløbet vedligeholdes skånsomt og miljøvenligt, idet der skal bevares en smal snoet strømrende midt i vandløbet. De forskellige regulativer indeholder også punkter såsom, hvilken kommune der skal betale for vedligeholdelsen, hvor ofte og hvornår der foretages tilsyn, og i hvilket omfang, der f.eks. skal skæres i vegetationen eller opgraves for at sikre vandgennemstrømningen. Interesserede kan selv skaffe sig de seks nye regulativer ved at henvende sig til Hjørring Kommunes tekniske forvaltnings miljøafdeling. Har man eventuelle klager over de nye regulativer, skal klagen være Hjørring Kommune i hænde senest onsdag 16. oktober. Kommunen vil så videresende eventuelle klager til Skov- og Naturstyrelsen.