Jammerbugt

Hjort–dal Dy–re–farm skal have dan–ske hus–dyr

Etab–le–res på are–al med smuk ud–sigt over mar–ker og Jam–mer–bug–ten

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er stor søgning til æslerne, der allerede bor på marken ved siden af familiens ejendom ved Hjortdal.

HJORT–DAL:Heg–net er sat op, og de før–ste dyr græs–ser al–le–re–de på mar–ker–ne. Lør–dag 24. juni åb–ner Hjort–dal Dy–re–farm på ad–res–sen Slettestrandvej 52 med mas–ser af dyr: dan–ske hus–dyr og en–kel–te uden–land–ske. - Der skal hele ti–den være man–ge dy–re–børn. Gæs–ter–ne skal have lov til at kom–me ind i fol–de–ne og røre dy–re–ne, for–tæl–ler 41-åri–ge Su–san–ne Vitt–rup. Hun står sam–men med æg–te–fæl–len Ben–ny An–der–sen bag far–men, der etab–le–res ved fa–mi–li–en bo–lig. Ud over dy–re–ne får gæs–ter–ne en smuk ud–sigt, når bil–let–ten er be–talt. Det er tan–ken at ind–ret–te et sted ved far–men med bor–de og sto–le, så man kan skue ud over mar–ker–ne og Jam–mer–bug–ten. Fre–det om–rå–de Det er en drøm gen–nem man–ge år, fa–mi–li–en nu rea–li–se–rer. - Vi fik be–søg af fred–nings–kom–mis–sio–nen i for–bin–del–se med den igang–væ–ren–de fred–ning af area–let på og om–kring vore mar–ker. Vi har 10 tdr. land, og de bli–ver alle be–rørt af fred–nin–gen, for–tæl–ler Su–san–ne Vitt–rup. Nær–mest i spøg for–tal–te hun om ide–en med en dy–re–farm, og den–ne ide blev vel mod–ta–get. - Vi blev op–ford–ret til at sen–de en an–søg–ning via Naturkontoret hos Nord–jyl–lands Amt til Fred–nings–næv–net. Kort før jul fik vi et po–si–tivt svar. Der var dog for–hold, der skul–le ta–ges vare på. Det stør–ste var at ind–pas–se læ–sku–re til dy–re–ne i na–tu–ren. Men det pro–blem fik fa–mi–li–en løst, og så kom der gang i etab–le–rin–gen. - I dag har vi al–le–re–de 46 voks–ne dyr og en mas–se dy–re–un–ger. Når dy–re–par–ken åb–ner vil der være hes–te, køer, gri–se, får, ge–der, ka–ni–ner, æs–ler og la–ma–er på græs–mar–ker–ne. Fa–mi–lie–fo–re–ta–gen–de Det er tan–ken, at fa–mi–li–en på sigt skal kun–ne leve af dy–re–far–men. Men ind–til den er kom–met or–dent–lig i gang og har be–vist sin be–ret–ti–gel–se, fort–sæt–ter Ben–ny An–der–sen sin selv–stæn–di–ge virk–som–hed med fir–ma–et Hjort–dal Tøm–me–ren. Nej til cafe Su–san–ne Vitt–rup hav–de en ide om at ind–ret–te et nært–lig–gen–de byg–ning som cafe, hvor gæs–ter–ne kun–ne købe kol–de og var–me drik–ke samt et let mål–tid mad. Men den–ne plan sat–te Fø–de–va–re–re–gio–nen en stop–per for. - De–res krav var for sto–re til, at vi tur–de bin–de an med ide–en. Nu ar–bej–der vi i ste–det for frem mod en ki–osk og mu–lig–he–den for at sæl–ge pøl–ser og is. Mål–grup–pen for dy–re–far–men er pri–mært tu–ris–ter og lokale bør–ne–fa–mi–li–er, men også de lokale in–sti–tu–tio–ner vil få til–budt at be–sø–ge dy–re–ne. - Jeg ser også et sam–ar–bej–de med na–tur–cent–ret som en op–lagt mu–lig–hed. Su–san–ne Vitt–rup har al–le–re–de væ–ret i kon–takt med de lokale ho–tel–ler, cam–ping–plad–ser og ud–le–je–re af fri–tids–hu–se. Alle ste–det har hun mødt utro–lig stor op–bak–ning til pro–jek–tet. - Vi har selv væ–ret me–get ak–ti–ve cam–pis–ter. Men den–ne rol–le må vi stop–pe med, da dy–re–far–men kræ–ver vo–res til–ste–de–væ–rel–se syv dage om ugen. Der–for er cam–ping–vogn med for–telt klar–gjort på vo–res græs–plæ–ne. Her har vi haft den før–ste over–nat–ning i cam–ping–vogn sam–men med bør–ne–ne. Job–skif–te Su–san–ne Vitt–rup er ud–dan–net so–ci–al–råd–gi–ver. Hun har ar–bej–det i Børne- og Un–ge–af–de–lin–gen hos Løg–stør Kom–mu–ne i ni år, ind–til hun for tre år si–den gik på først bar–sels- og se–ne–re for–æl–dre–or–lov. - Jeg var kom–met til et tids–punkt i til–væ–rel–sen, hvor der godt måt–te ske no–get nyt. Der–for er jeg gået ind i det–te pro–jekt, for–tæl–ler hun. Det har også væ–ret med–be–stem–men–de, at hun nu får mu–lig–hed for at gå hjem–me hos par–rets tre børn i al–de–ren tre, otte og 10 år.