Mariagerfjord

Ho­bro ta­ger hul på frem­ti­den

5. og 6. maj er der fo­kus på tek­no­lo­gi, vi­den­skab og ik­ke mindst brint

På Ho­bro Gas­mu­se­um ind­ret­tes brintværksted, hvor du bl.a. kan le­ge med små brint­bi­ler.

På Ho­bro Gas­mu­se­um ind­ret­tes brintværksted, hvor du bl.a. kan le­ge med små brint­bi­ler.

HO­BRO:Brint­kø­re­tø­jer vil kø­re rundt, der vil bli­ve op­ført et ke­mi­show og der vil være en spe­ci­el kon­cert med et avan­ce­ret ap­pa­rat, som om­dan­ner lyd og to­ner til lys, far­ver og for­mer. Den 4. og 5. maj er det ”Forsk­nin­gens døgn” fra fre­dag klok­ken 12 til lør­dag klok­ken 12 i Ho­bro. Ni for­skel­li­ge ste­der i by­en vil det være mu­ligt at få et kik ind i den fag­re, nye ver­den. Grun­den til at Ho­bro er ble­vet ud­valgt til at være vært, er den lokale brint­sats­ning. Det er Mi­ni­ste­ri­et for Vi­den­skab, tek­no­lo­gi og ud­vik­ling, som har ta­get ini­tia­tiv til da­gen, og for­må­let med da­gen er at få fle­re un­ge til at in­te­res­se­re sig for forsk­ning, vi­den­skab og ny tek­no­lo­gi, Frem­ti­dens H2obro Borgmes­ter Jør­gen Pon­top­pi­dan åb­ner of­fi­ci­elt forsk­nings­døgn­et i Det Rø­de Pak­hus på hav­nen. Her­ef­ter er der et ke­mi­show med stu­de­ren­de fra År­hus Uni­ver­si­tet. På det grøn­ne om­rå­de ved hav­nen vil der være ud­stil­ling om brint­sats­nin­gen i Ho­bro. Man vil kun­ne se brinttankstation, brint­hus og en brint­bil, som bli­ver byg­get. Cemtec, Majs­mar­ken, vil og­så kun­ne vi­se en mas­se spæn­den­de ting. Man kan få en tur på cyk­len Move easy, hvor det al­tid fø­les som om man har med­vind. En cy­kel Ja­cob Hau­gaard, vil­le ha­ve sat pris på. Man vil og­så kun­ne se den før­ste kom­mer­ci­el­le brint-truck fra Her­ning. Der vil bli­ve budt på en ver­dens­pre­mie­re i det Rø­de Pak­hus med mu­si­ke­ren Claus Hvass’ Spektral Converter, som ænd­rer lyd til lys. Han vil og­så hol­de gal­la­kon­cert med Ho­bro Mu­sik­sko­les Ryt­mi­ske Kor. Der vil fo­re­gå mas­ser af ar­ran­ge­men­ter på Ho­bro Gym­na­si­um, på gå­ga­den og Tor­vet, Sintex, Spacecom, Ho­bro Sy­ge­hus samt Gas­mu­se­et, som og­så vil åbne for en brandny ud­stil­ling, nem­lig et brint­værk­sted. Brint­værk­sted Han­ne Thom­sen fra Gas­mu­se­et for­tæl­ler, at ud­stil­lin­gen skul­le være sat op, men en­kel­te ting hav­de sid­det fast i tol­den i Bul­ga­ri­en. Så den­ne week­end får fir­ma­et H2ologic travl med at sæt­te ud­stil­lin­gen op. I det nye værk­sted kan man le­ge med brint. Man kan frem­stil­le brint, lag­re brint og bru­ge brint ved for­skel­li­ge sta­tio­ner, der er in­den­for og uden­for på Gas­mu­se­et. For ek­sem­pel kan man tap­pe ener­gi, som skal bru­ges til frem­stil­le brint, ved et sol­cel­le­an­læg el­ler en vind­møl­le. Der­ef­ter kan man bru­ge ener­gi­en til at spal­te vand til ilt og brint. Brin­ten kan man ek­sem­pel­vis bru­ge til mi­ni­ski­be og bi­ler. Alle ar­ran­ge­men­ter­ne er gra­tis, og der er gra­tis bus­drift mel­lem alle Forsk­ning Døgns ak­ti­vi­te­ter.