Aalborg

Højhus ved Toldbodgade burde ikke have været en mulighed

BYGGERI:NORDJYSKE omtaler i indlæg den 6. januar, at Teknik- og Miljøforvaltningen har fået kolde fødder med hensyn til at placere et højhus i Toldbodgade ved brorampen på Aalborg-siden. Bekymringen er, jvfr. dagsorden for møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar, pkt. 9, begrundet i, at en udført skyggesimulering for højhusprojektet på stedet, citat: ¿dokumenterer, at et højhus placeret i det aktuelle område ved Toldbodgade vil betyde, at en del af byens nye rekreative arealer langs havnefronten - herunder aktivitetsarealer og havnebadet - i perioder sidst på eftermiddagen om sommeren, vil ligge i skygge i et omfang, der ud fra en planlægningsmæssig vurdering kan være uheldig og problematisk i forhold til områdets funktion.¿ Det kan undre, at området overhovedet er medtaget som en mulig placering af et højhus i det debatoplæg, som Aalborg Kommune har udsendt i forbindelse med den gennemførte debat om højhuse i Aalborg, for heri præciseres, at et højhus kun vil komme på tale, ¿hvis placeringen er velbegrundet, og bygningen tilfører stedet noget positivt og kvalitativt understøtter Aalborgs byprofil.¿ Videre skrives der: ¿Højhusbyggeri skal efter byrådets mening kunne langt mere end blot opfylde behovet for f.eks. boliger og kontorer. Der skal være høje arkitektoniske ambitioner, der skal tænkes i bysammenhænge, i bæredygtige løsninger, i klima og trafiklogistik, og ikke mindst skal det sikres, at projektet bidrager til byen og det omliggende byrum på en god måde.¿ Jeg vil derfor opfordre de ansvarlige politikere til nok engang at vurdere, om et højhus i Toldbodgade kan opfylde byrådets egne kriterier på en positiv måde, inden de udpeger dette område som egnet for højhusbyggeri. Personligt mener jeg, at en sådan vurdering, allerede i denne indledende fase, får et negativt udfald på så godt som alle punkter, hvorfor området ikke bør udpeges som egnet til højhusbyggeri.

Forsiden