Aalborg

HØJTLÆSNING: DET SKAL VÆRE SEJT

AAL­BORG: Med be­to­nin­ger lagt de ret­te ste­der er Ole Lund Kir­ke­gaards ¿Otto er et næ­se­horn¿ spæn­den­de at læse op af. Mor­ten fra 6. klas­se på Gl. Has­se­ris Sko­le (bil­le­det) gjor­de det godt, men var i hård kon­kur­ren­ce. Det blev Sof­ia fra 6. klas­se på Sct. Ma­riæ Sko­le, der kva­li­fi­ce­re­de sig til se­mi­fi­na­len ved kvart­fi­na­len i højt­læs­ning i Sta­dion­hal­len i Aal­borg i går. Må­let er na­tur­lig­vis at få en plads i fi­na­len, som hol­des i Mu­sik­hu­set i År­hus 15. no­vem­ber. Det er bør­ne­bib­lio­te­ker­ne, der står for kon­kur­ren­cen. Den skal gøre det sejt at være god til at læse og at læse højt. Foto: Claus Søndberg

AAL­BORG: Med be­to­nin­ger lagt de ret­te ste­der er Ole Lund Kir­ke­gaards ¿Otto er et næ­se­horn¿ spæn­den­de at læse op af. Mor­ten fra 6. klas­se på Gl. Has­se­ris Sko­le (bil­le­det) gjor­de det godt, men var i hård kon­kur­ren­ce. Det blev Sof­ia fra 6. klas­se på Sct. Ma­riæ Sko­le, der kva­li­fi­ce­re­de sig til se­mi­fi­na­len ved kvart­fi­na­len i højt­læs­ning i Sta­dion­hal­len i Aal­borg i går. Må­let er na­tur­lig­vis at få en plads i fi­na­len, som hol­des i Mu­sik­hu­set i År­hus 15. no­vem­ber. Det er bør­ne­bib­lio­te­ker­ne, der står for kon­kur­ren­cen. Den skal gøre det sejt at være god til at læse og at læse højt. Foto: Claus Søndberg

AALBORG:Med betoninger lagt de rette steder er Ole Lund Kirkegaards ¿Otto er et næsehorn¿ spændende at læse op af. Morten fra 6. klasse på Gl. Hasseris Skole (billedet) gjorde det godt, men var i hård konkurrence. Det blev Sofia fra 6. klasse på Sct. Mariæ Skole, der kvalificerede sig til semifinalen ved kvartfinalen i højtlæsning i Stadionhallen i Aalborg i går. Målet er naturligvis at få en plads i finalen, som holdes i Musikhuset i Århus 15. november. Det er børnebibliotekerne, der står for konkurrencen. Den skal gøre det sejt at være god til at læse og at læse højt. Foto: Claus Søndberg