Patienter

Hold fast i decentral psykiatri

STRUKTUR:Når Viborg og Nordjyllands amter fusionerer til Region Nordjylland, skal vi tage det bedste med os fra de to amter. Det gælder også indenfor psykiatrien. Her er det værd at bemærke sig den decentrale behandlingspsykiatri, der er etableret i Viborg Amt. Den bør udbredes til hele regionen. Den er et godt eksempel på en organisering, der tager sit udgangspunkt i sammenhængende patientforløb og hvor behandlingen så vidt muligt gives i lokalområdet. Det tidligere så store centrale behandlingssygehus er reduceret til fordel for opbygningen af en lokalt forankret distriktspsykiatri, hvor der også er mulighed for indlæggelse. De distriktspsykiatriske enheder er placeret med ca. 30 km. afstand i amtet. Her tager et team af læger, sygeplejersker, psykologer m.fl. sig af den primære psykiatriske behandling. Behandlingen foregår enten i patientens eget hjem ambulant. Er det formålstjenligt med en kortere indlæggelse i behandlingsforløbet, kan det ske i det lokale "Døgnhus", der fungerer som en åben behandlingsafdeling med 15-20 pladser. Det er de samme læger, der tilser patienterne, men ellers har døgnhuset eget personale. Det giver stabilitet og kontinuitet under indlæggelsen. Den distrikstpsykiatriske enhed omfatter også et "Daghus", hvor behandlingen kan suppleres med træning og støtte til de patienter, der har brug for dette for at få en bedre livskvalitet. Kun i de særlige situationer, hvor der er behov for indlæggelse på en lukket psykiatrisk afdeling, sker det centralt i amtet. De særlige bemandings- og sikkerhedsforhold på de lukkede afdelinger gør det vanskeligt at decentralisere denne del af behandlingspsykiatrien. Den decentraliserede behandlingspsykiatri er en stor fordel for patienterne, Behandlingen kan foregå med mindst muligt indgreb i patientens hverdag. Der ydes effektiv behandling af højt kvalificerede fagpersoner i nærmiljøet, hvor det er nemt at etablere samarbejde – både mellem institutionerne indbyrdes – og med den kommunale hjemmepleje og socialforvaltning. Der er virkelig skabt et sammenhængende system, med glidende overgange mellem de forskellige behandlingstilbud, og med en stor kontaktflade mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Det ser jeg gerne bevaret og udbygget i den kommende Region Midtjylland.