Lokalpolitik

Hoppeborge i klagenævn

Lokalplanproces skal gå om, mener genbo

JERUP:Frederikshavn Kommune lavede så store ændringer i den lokalplan, som skulle lovliggøre de farvestrålende hoppeborge ved Stengrillen, at kommunen selv handlede på kanten af loven. Derfor skal hele lokalplanprocessen gå om. Det mener arkitekt og tidligere byrådsmedlem Kjeld Høgh Thomsen. Han er genbo til Stengrillen, og han har nu klaget til Naturklagenævnet over politikernes fremgangsmåde. Kjeld Høgh Thomsen mener den politiske affejning af indsigelserne mod lokalplanen kun har været mulig fordi det blot er en lille, nøje afgrænset gruppe af naboer, der bliver berørt. - Hvis vi havde været mange flere, så tror jeg det var gået anderledes, siger han. Kjeld Høgh Thomsen peger på to markante ændringer, som blev indføjet i lokalplanen, efter den havde være ude til offentlig høring. Ændringer, som vel at mærke blev indføjet uden, at der var kommet indsigelser vedrørende netop de to punkter. Det ene punkt drejer sig om et krav i lokalplanforslaget om slørende beplantning netop af hensyn til de omkringboende. Det er krav er ikke med i den lokalplan, som byrådet godkendte i foråret. Som noget nyt blev der samtidig indføjet en permanent dispensation i lokalplanen til i ”perioden 15. juni til 15. august at opsætte hoppeborge og lignende.” Der må være aktivitet på hoppeborgene til kl. 21. Enig med forvaltningen Det forslag til lokalplan, som var ude i offentlig høring, var formuleret anderledes. Ifølge forslaget skulle Stengrillen hvert år søge en ny dispensation for at få tilladelse til at sætte hoppeborge op. Det ville have medført kommunal pligt til at gennemføre en nabohøring hver gang Stengrillen søgte om dispensation. Ikke kun Kjeld Høgh Thomsen mener, at ændringen af lokalplanen i forhold det forslag, der var ude til høring, er så væsentlig,, at den kræver en helt ny lokalplan. Kommunens egen forvaltning gjorde, inden vedtagelsen af den ændrede lokalplan, politikerne opmærksom på, at forvaltningen havde nøjagtig samme opfattelse. Kjeld Høgh Thomsen peger i sin klage til Naturklagenævnet også på, at lokalplanen er i strid med grundlæggende bestemmelser i Planloven om beskyttelsen af kystnærhedszonen. Efter planloven må kystnære områder kun inddrages fra land- til byzone, såfremt der er en særlig begrundelse for en kystnær lokalisering. - Det kan man næppe siger er tilfældet for et legeområde med hoppeborge, mener Kjeld Høgh Thomsen.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk