Hovedbestyrelse rykkede til venstre

KØ­BEN­HAVN:Der skul­le også væl­ges ny ho­ved­be­sty­rel­se på SF’s lands­mø­de i år, og re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen blev af fle­re be­teg­net som en sejr for de mest ven­stre­ori­en­te­re­de i par­ti­et. SF’s unge næst­for­mand, Ja­kob Nør­høj, kom ind på en klar før­ste­plads fulgt af ru­ti­ne­re­de kræf­ter som Per­nil­le Frahm, Ole Sohn og Steen Gade. Sidst­nævn­te var selv over­ras­ket over den gode pla­ce­ring som num­mer fire på lis­ten. Ikke mindst set i ly­set af at han støt­te­de Pia Ol­sen, da hun i 2005 tab­te for­mands­op­gø­ret til Vil­ly Søvn­dal. - De, der støt­te­de Pia, fik ikke helt så godt et valg i dag, men jeg er nok und­ta­gel­sen, sag­de Steen Gade ef­ter­føl­gen­de. Om valg­re­sul­ta­tet af­spej­ler en split­tel­se mel­lem dem, der vil træk­ke par­ti­et mere mod ven­stre, og dem, der vil læn­ge­re ind mod mid­ten, var han ikke me­get for at byde på. Men Steen Gade med­gav, at det godt kan se så­dan ud. - Hvis det er det, val­get er ud­tryk for, sy­nes jeg, det er dumt. Det her lands­mø­de har net­op hand­let om at sam­le SF og kon­so­li­de­re par­ti­et, sag­de han. Be­mær­kel­ses­vær­digt var det, at Ka­mal Qu­re­shi i mod­sæt­ning til fle­re af sine fol­ke­tings­kol­le­ger måt­te helt ned på plads num­mer 17 for at få vis­hed om sit gen­valg til ho­ved­be­sty­rel­sen. - Det er ikke no­get, jeg gi­der gå op i. Jeg fø­ler, der er stor op­bak­ning i SF til den po­li­tik, jeg står for, og jeg fik sto­re bi­fald de gan­ge, jeg var på ta­ler­sto­len un­der lands­mø­det, så det be­kym­rer mig ikke, sag­de han ef­ter­føl­gen­de. Aage Frand­sen hav­de på for­hånd med­delt, at han ikke ag­te­de at gen­op­stil­le til ho­ved­be­sty­rel­sen. Han blev lør­dag hyl­det med stå­en­de bi­fald af lands­mø­de­del­ta­ger­ne ef­ter mere end 30 års ar­bej­de i Ho­ved­be­sty­rel­sen un­der hele fire for­skel­li­ge for­mænd.