Hurtig ak–ti–ve–ring giver færre le–dige

Un–der–sø–gel–se vi–ser, at hur–tig kom–mu–nal ind–sats skræmmer folk tilbage på arbejdmarkedet

Når unge bliver tilbudt et aktiveringsjob, finder de ofte hurtigt selv ud af at skaffe sig et job. Foto: Henrik Bo

Når unge bliver tilbudt et aktiveringsjob, finder de ofte hurtigt selv ud af at skaffe sig et job. Foto: Henrik Bo

AAL–BORG:En un–der–sø–gel–se fo–re–ta–get af Aal–borg Kom–mu–ne vi–ser, at det kan be–ta–le sig at give til–bud om ak–ti–ve–ring til ar–bejds–lø–se hur–tigst mu–ligt. I Aalborg får nye kontanhjælpsmodtagere be–sked på at tage ud og gøre rent blandt kom–mu–nens æld–re. Og det er nok til at motivere den ledige til at finde sig et ar–bej–de el–ler en ud–dan–nel–se. I en in–tern, ikke offentliggjort, un–der–sø–gel–se, føl–ges 387 kon–tant–hjælps–mod–ta–ge–re i en pe–rio–de på små tre må–ne–der. Ud af dem blev 239 til–budt aktiveringsarbejde. Men ale–ne tan–ken om at gøre rent ude blandt kom–mu–nens æld–re, fik 81 til helt at ude–bli–ve fra næs–te sam–ta–le. An–dre 38 fandt selv et nyt job el–ler be–gynd–te på en ud–dan–nel–se. Og sam–men–lagt dem, der for–svandt uden at ori–en–te–re job–for–mid–lin–gen, valg–te i alt 143, om–reg–net 60 pro–cent af grup–pen, at sige nej til aktiveringstilbuddet. Un–der–sø–gel–sen fulg–te også en an–den grup–pe. Den be–stod af 148 kon-–tant–hjælps–mod–ta–ge–re, og fæl–les for dem er, at de ikke blev in–vi–te–ret til aktiveringssamtale in–den for de tre må–ne–der, kontrolperioden kør–te. Her valg–te godt 30 pro–cent, i alt 44 per–so–ner, at sige nej tak til kon–tant–hjælp og fin–de en an–den ud–vej selv. 30 pro–cent fle–re valg–te alt–så at bli–ve i bi–stands–sy–ste–met, når de ikke fik til–bud om ak–ti–ve–ring. Hur–ti–ge–re ak–ti–ve–ring Det har nu fået Aal–borg Kom–mu–ne til at se an–der-–le–des på, hvor–dan de får folk ud af job–kø–en og ud i er–hvervs–li–vet. - Vi har sat fo–kus på at få gen–nem–ført ak–ti–ve–rings–til–bud hur–ti–ge–re. Når man hen–ven–der sig på kom–mu–nens arbejdsmarkedscenter, kom–mer man in–den for sam–me uge til sam–ta–le om ak–ti–-ve–ring, for–kla–rer se–kre–ta–ri–ats–chef John An–der–sen. Og ale–ne trus–len om at kom–me til aktiveringssamtale kan være nok, op–ly–ser han. - Man–ge væl–ger nem–lig helt at ude–bli–ve fra sam–ta–len og selv løse pro–ble–met, for–kla–rer John An–der–sen. Samlet set har 18.000 personer, svarende til 16 procent af den arbejdsduelige befolkning i Aalborg, modtaget kontanthjælp i kortere eller længere tid gennem de sidste fem år.