Hurtigfærges godkendelse tidsbegrænset

Miljøklagenævnet omstøder afgørelse

FREDERIKSHAVN:Bølgepåvirkningen fra Stena Lines hurtigfærge "Stena Carisma" skal følges nøje af danske myndigheder i de næste to år. Overvågningen skal afgøre, om Stena Line får en permanent miljøgodkendelse til sejlads med færgen på Frederikshavn-Gøteborg ruten og på hvilke vilkår. Det har Miljøklagenævnet besluttet. Nævnet inddrager med sin afgørelse den oprindelige miljøgodkendelse, som Skov- og Naturstyrelsen udstedte til hurtigfærgeruten for knap to år siden. Danmarks Naturfredningsforening indbragte sagen til Miljøklagenævnet, som nu har udarbejdet udkast til en afgørelse, der på flere punkter går Skov- og Naturstyrelsen imod: 1) I stedet for den tidsubegrænsede tilladelse får rederiet en tilladelse, der er tidsbegrænset til 1. marts 2005. 2) Miljøklagenævnet forlanger, at "Stena Carisma" udstyres med en "voyage recorder" - en elektronisk sladrehank, som kan foretage udskrift af skibets position, fart og accelleration på bestemte tidspunkter. 3) Miljøklagenævnet kræver, at Skov- og Naturstyrelsen som tilsynsmyndighed undersøger årsagerne til specielle bølgefænomener, som kan tilskrives hurtigfærgen. Pas på tejsten Hurtigfærgen sejler tæt forbi øgruppen Hirsholmene ud for Frederikshavn og i flere tilfælde har øernes administrator, Kurt Pedersen, observeret ekstreme bølgehøjder, når hurtigfærgen passerer øerne. Hirsholmene og farvandet omkring er internationalt fuglebeskyttelsesområde, og øerne er yngleområde for flere fuglearter, som er sjældne i Danmark, blandt andre atlanterhavsfuglen tejst. Derfor fastsatte Skov- og Naturstyrelsen i den oprindelige miljøgodkendelse et krav om, at driften af ruten i perioden 1. maj til 15. august ikke må udgøre nogen væsentlig trussel mod tejstens ynglemuligheder ved Hirsholmene. Men det er ikke kun på Hirsholmene, at der er observeret høje bølger fra hurtigfærgen. Langs stranden mellem Frederikshavn og Sæby har sommerhusbeboerne, lystfiskere og sejlere konstateret bølgepåvirkninger langt over det forventelige ud fra de teoretiske beregninger, som det uafhængige Dansk Hydraulisk Institut har foretaget for Stena Line. Afvigelsen skal måske ses i forbindelse med, at "Stena Carisma"s kaptajner i hvert fald tidligere havde for vane at overtræde hastighedsbegrænsningen ved indsejling til Frederikshavn. Det førte sidste år til store bøder til kaptajner og rederi. Miljøklagenævnet pålægger nu Skov- og Naturstyrelsen at foretage observation af bølgedannelsen ved sejlruten og her ud fra belyse, om der er sammenhæng mellem bølgehøjde og "afvigende" sejlads. Herunder om nedbremsning sker i tilstrækkelig afstand fra Frederikshavn Havn. Styrelsen skal også vurdere hvilke andre forhold, der kan være årsag til store bølger i området. Undersøgelsen skal være færdig inden 1. september 2004, og gennemførelse af den er en forudsætning for en forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse til hurtigfærgeruten. Der er er mere end fem år siden, at daværende miljøminister Sv. Auken (S) indførte krav om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter.