Hus bygget med medfølelse

Lokale mestre fik rettet op på kaos

PAN­DRUP:Det var byg­ge­sjusk af værs­te skuf­fe, der mød­te de hånd­værks­fir­ma­er, der i be­gyn­del­sen af i år tog fat på at fær­dig­byg­ge Kir­sten og Niels Jør­gen Sø­ren­sen i Pan­drup. Tøm­rer­mes­ter Jens Mar­tin Ditz føl­te der­for ik­ke den sto­re be­gejst­ring, da han i be­gyn­del­sen af i år blev kon­tak­tet af Niels Jør­gen Sø­ren­sen, der ef­ter Jammerbugthusets kon­kurs per­son­ligt hav­de over­ta­get sty­rin­gen af pro­jek­tet. - Men jeg hav­de ondt af par­ret og vil­le ger­ne hjæl­pe dem vi­de­re frem til et hus, de kun­ne være gla­de for, si­ger tøm­rer­mes­te­ren og be­ret­ter om en byg­her­re, der ind­led­nings­vis var ret så mis­tænk­som. - Hvad jeg godt kan for­stå. Jeg var den tred­je tøm­rer­mes­ter på pro­jek­tet, si­ger han. Ef­ter et par ugers for­løb var den gen­si­di­ge til­lid og re­spekt på plads, og Niels Jør­gen Sø­ren­sen tur­de over­la­de det til hånd­vær­ker­ne at træf­fe de nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger. Som der var mas­ser af. Skævt og dår­ligt ud­ført mur­værk skul­le bry­des ned og mures op igen, tag­kon­struk­tio­nen ret­tes op og gø­res tæt, og vin­du­er og dø­re måt­te de­mon­te­res og sæt­tes i igen, så de kom til at sid­de på lin­je. På grund af det usæd­van­li­ge for­løb var fir­ma­er­ne ik­ke i stand til at give til­bud på at byg­ge hu­set fær­digt. I ste­det fo­re­gik det på ti­me­be­reg­ning. Som Jens Mar­tin i pe­rio­der så stort på. - De før­ste tre-fi­re uger gik med at pil­le ned og la­ve om, og da jeg hav­de flest, hav­de jeg fi­re mand på plad­sen. Så jeg var ik­ke så nø­je­reg­nen­de med at få alle ti­mer talt med, for­tæl­ler mes­te­ren. Som i øv­rigt kan for­tæl­le om et po­si­tivt byggeforløb trods den ulyk­ke­li­ge be­gyn­del­se. - Niels Jør­gen Sø­ren­sen har ta­get det helt utro­ligt og ud­vist mas­ser af en­ga­ge­ment. At vi er endt med et så godt re­sul­tat er i høj grad og­så hans for­tje­nes­te.