Hus med car]port - men ingen ind]kør]sel]

] Nej til at læg]ge 50 cm fli]ser, der vil gøre li]vet meget let]te]re for gang]be]svæ]ret be]bo]er]

Frederikshavn 27. maj 2003 08:00

FRE]DE]RIKS]HAVN: Poul Win]ther bor til leje i et af Bo]lig]for]en]in]gen af 1945’s klyn]ge]hu]se i af]de]lin]gen Gartnerbo i Middelfartsgade. Et hus der ud]mær]ker sig ved at have en car]port. Der er bare et lil]le aber da]bei: Ad]gangs]ve]jen til car]por]ten er en gang]sti, som man ikke må køre i bil på ... Dét er et pro]blem, idet Poul Win]ther, som er 78 år gam]mel og har en ben]pro]te]se, ef]ter]hån]den ikke er så godt gå]en]de læn]ge]re. Og derfor ger]ne ville kunne stil]le sin bil i ... sin car]port. Så han ikke skal gå 40-50 meter fra en fælles pareringsplads til sit hus. Dét kunne gø]res mu]ligt, hvis sti]en blev gjort lidt bre]de - omkring en halv me]ters eks]tra fli]ser kan gøre det. Men det vil bo]lig]for]en]in]gen ikke være med til. - Sti]en er en gang]sti, som der går og cyk]ler børn på. Den vil vi kke have bi]ler til at køre på, siger René Thorø, for]mand for Bo]lig]for]en]in]gen 1945 om hvor]for, sva]ret på Poul Win]thers bøn]ner er et nej. Win]ther selv har svært ved at se for]nuf]ten i af]sla]get - al den stund, der ikke bliver tale om tung tra]fik på sti]en - til]kør]sels]ve]jen om man vil - hen til car]por]ten. Han skal have sin bil ind og ud nogle gange om da]gen, i et gan]ske stil]fær]digt tem]po. I et for]søg på at skub]be lidt til tin]ge]ne har han haft konktaktet både Det Råd]gi]ven]de Han]di]cap]ud]valg og po]li]ti]et, men begge in]stan]ser mel]der det samme: mas]ser af for]stå]el]se, men ingen mu]lig]hed for hand]ling. Sti]en er pri]vat om]rå]de, derfor må bo]lig]for]en]in]gen be]stem]me, hvad den vil. Og man hol]der fast i det af]slag, der er gi]vet: - Poul Win]ther vid]ste jo, hvad han gik ind til, da han flyt]te]de der]ud, siger René Thorø, som læg]ger vægt på, at det er af]de]lings]be]sty]rel]sen - altså “lokale” folk - der har gi]vet af]sla]get. ]]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...