Husk at tænke langsigtet

Planerne om en udbygning af Sygehus Syd for 3,2 mia. kr. har bragt de lokale sind i kog, primært udløst af de gener, som byggeriet betyder for trafikken og for naboerne.

SYGEHUSBYGGERI:Planerne om en udbygning af Sygehus Syd for 3,2 mia. kr. har bragt de lokale sind i kog, primært udløst af de gener, som byggeriet betyder for trafikken og for naboerne. Imidlertid er der med rette ved også at komme fokus på, om det er muligt at udbygge Sygehus Syd på en hensigtsmæssig måde, set fra en behandlingsmæssig synsvinkel. Vi har i efteråret vedtaget at gøre hospitalsdesign til et af instituttets forskningsmæssige indsatsområder. Dette har allerede resulteret i et omfattende indsamling af den store mængde forskning, der ligger på området på internationalt plan, ligesom en række forskningsprojekter er ved at blive igangsat i instituttets eget regi. I stedet for at træffe en forhastet beslutning kan man derfor kun opfordre til, at den politiske beslutning om hvilken model, der vælges træffes på baggrund af den viden og de internationale erfaringer, der foreligger. Selv om de beløb, der tales om til anlæg af nye sygehuse, kan synes store, så er det dog små beløb i forhold til driftsudgifterne. Anlægsbudgettet til sygehusbyggeri svarer normalt til et-to års drift. Hvis man skal have ”mest muligt sundhed for pengene”, er det derfor oplagt også at se på, hvad der giver en effektiv og rationel drift. De penge der bliver brugt på uhensigtsmæssig drift, går jo fra patienterne. Helt afgørende for et hospitals driftsøkonomi er en effektiv interne logistik, hvilket vil sige at sygehusets forskellige afdelinger er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, og at flowet af sengeliggende og oppegående patienter, pårørende, personale, sterilt og ikke-sterilt gods, medicin, laboratorieprøver osv. kan foregå så hensigtsmæssigt som muligt. Logistikken på det eksisterende sygehus syd er allerede som sygehuset fremtræder i dag præget af uhensigtsmæssigheder, der er opstået gennem mange års knopskydning. De planer, der har været offentliggjort for en fremtidig udbygning, har ikke været særligt detaljerede, men dog af en sådan art, at det er ganske vanskeligt at tro på, at der vil kunne komme en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig drift ud af det. En fortsat udbygning af Sygehus Syd kan således gå hen og blive en driftsmæssig dyr investering. Dertil kommer, at internationale erfaringer viser, at et hospital som tommelfingerregel skal ombygges gennemgribende hvert 20. år, som følge af ændrede behandlingsmetoder og den teknologiske udvikling. Da udviklingen af såvel teknologi som af behandlingsformer i øvrigt går stedse hurtigere, skal man nok ikke forvente, at hospitalsbygningers levetid bliver længere i fremtiden, snarere tværtimod. Derfor må man kræve af et moderne sygehus, at det bygningsmæssigt er så tilpas fleksibelt, at det løbende kan tilpasses udviklingen. Forestillingen om, at man kan bevilge en sum penge, og så har man et super-sygehus, og så er det det, er simpelt hen ikke realistisk. Sygehusbyggeri er en stedse løbende proces af tilpasning til en drift i rivende udvikling, og hvis ikke sygehusets bygningsmasse er i stand til at tilpasse sig udviklingen, vil den afstedkomme flere og flere driftsmæssige uhensigtsmæssigheder og dermed ganske simpelt blive for uøkonomisk at bevare. Det betyder, at hvis man vælger at udbygge Sygehus Syd, vil store dele af sygehusets bygninger skulle totalt renoveres eller udfases længe inden man er færdig med udbygningen. Selv det nye medicinerhus vil skulle ombygges gennemgribende inden udbygningen er tilendebragt. Set i det lys forekommer det som langt det mest hensigtsmæssige og økonomiske at opbygge et nyt sygehus i Aalborg Øst, i takt med, at afdelingerne på Sygehus Syd og Nord udfases. Kun på den måde kan man få et moderne sygehus, der lever op til kravene om en effektiv drift og en bygningsmæssig fleksibilitet, der gør det muligt for sygehuset successivt at tilpasse nye krav til nye behandlingsformer og teknologi. Ud over de rent direkte økonomiske effekter i form af forbedret driftsøkonomi foreligger der en omfattende mængde internationale forskningsresultater der peger på, at selve et hospitals design kan have afgørende indvirkning på indlæggelsestider, patientsikkerhed, nedbringelse af antallet af infektioner, personalestress – og dermed muligheden for at rekrutterer og fastholde personale, antallet af fejlbehandlinger mm. Det vil naturligvis kun være muligt at implementere den nyeste forskning på dette område, i den udstrækning man bygger nyt.