EMNER

Hvad med dyrevelfærd?

Der blev nyligt afholdt en dyrevelfærdskonference på Københavns Universitet omhandlende landbrugsdyr med særligt fokus på dansk svineproduktion.

Blandt oplægsholderne var dyrlæge og ph.d. i svineadfærd Birgitte Iversen Damm, Dyrenes Beskyttelse. Hun indledte med at præsentere paragraffen i Dyreværnsloven, hvoraf fremgår, at alle dyr skal behandles i overensstemmelse med fysiologiske, sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov. Dernæst redegjorde hun for konventionelle grises faktiske eksistensvilkår, bl.a. fortaltes at * størstedelen af konventionelle søer fikseres i omkring halvdelen af deres produktive liv, mange er permanent fikserede * de fleste grise ikke tildeles halm og i givet fald i symbolske mængder * 99 pct. af grisene halekuperes, da de ellers grundet mangel på såvel plads som rodemateriale bider i hinandens haler. * millioner af grise hvert år dør eller aflives i de danske stalde. Anden oplægsholder var direktør i Landbrug & Fødevarer, Nikolaj Nørgaard, som malede et nydeligt glansbillede af konventionel, dansk griseproduktion - selv antibiotikaforbruget kom til at fremstå tilforladeligt. Det blev f.eks. ikke nævnt, at svineindustrien anvender dobbelt så meget antibiotika som hele det danske sundhedsvæsen. Under den efterfølgende plenumdiskussion sammenlignede en konferencedeltager konventionelle grises vilkår med straffefangers: en glædesløs eksistens med plads- og beskæftigelsesmangel i et goldt, unaturligt miljø ofte ledsaget af sultfornemmelse (grundet særdeles restriktiv fodring uden grovfoder) og udsættelse for vold før udfrielse ved eksekution. Det aldrig svigtende automatsvar fra landbrugets top ved anfægtelse af svins leveforhold er konkurrencedygtighed og angiveligt dårligere forhold for dyrene i andre lande. Skal konkurrencehensynet stedse overtrumfe ethvert andet hensyn? Kan Danmark anno 2011 leve med en svineproduktion, som måske er marginalt bedre end i visse lande, men dog stadig lysår fra at opfylde Dyreværnsloven?