Lokalpolitik

Hvad med køerne?

Ny udstykning gav debat med usædvanligt indhold

DRONNINGLUND:Hvor tæt skal afgræssende køer kunne komme på et bolig-område? Det var det spørgsmål, der blev fokuseret på, da byrådet på denne uges aprilmøde sagde god for en ny lokalplan, der giver plads til eta-bleringen af et nyt boligområde syd for Lindenovsvej- og Hedevigsvej-udstykningerne i Dronninglund. Det er et boligområde, der skønnes at blive meget attraktivt på grund af dets placering ud mod åbne marker og nærheden til både fritidshjem, idrætshal og uddannelsesinstitutioner, og der er i det nye boligområde skabt plads til at bygge både tæt/lav-bebyggelse (område A1 og A2 i den hosstående skitsetegning) og parcelhuse (B). Mens der i byrådet var bred enighed om, at det nu bare gælder om at få gang i realiseringen af det nye bo-ligområde, så kneb det mere med enigheden i forbindelse med den grønne kile, der skal skabes til rekreative fornøjelser i området. En sådan kile (C1) er der allerede mellem Lindenovsvej- og Hedevigsvej-udstykningerne, og i det oprindelige lokalplanforslag var det tanken at udvide dette rekreative område til også at omfatte arealet mellem de tre udstykninger i området. Sidstnævnte område havde oprindeligt betegnelsen C2, men da ejeren af dette stykke jord protesterede over forslaget om at lade dette areal indgå i den nye lokalplan, valgte teknik- og miljøudvalget forud for byrådsbehandlingen at foreslå en kompromisløsning, hvor den sydøstlige ende af C2 skulle udgå af lokalplanen. Dette sagde Socialdemokraternes og SF's repræsentanter i økonomiudvalget efterfølgende ja til, men Venstres og Borgerlistens repræsentanter i sidstnævnte udvalg fandt omvendt, at hele C2-området burde udgå af lokalplanen. Alt dette førte så til byrådsdebatten om de i indledningen omtalte køer, for her var Kaj Frederiksen (Borgerlisten) og Asta Skaksen (V) blandt dem, der i fortalen for at pille C2 ud af lokalplanen påpegede, at det for de kommende beboere i den nye udstykning kunne være meget attraktivt hver dag at opleve, hvordan de nuværende køer i området også i fremtiden kunne gå fredsommeligt og afgræsse det grønne område. Hertil svarede formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), imidlertid, at han personligt havde fået meldinger både for og imod de afgræssende køer, og han pegede endvidere på, at det nye boligområde allerede inden en eventuel fjernelse af C2 fra lokalplanen kommer til at have køerne tæt på - og at det derfor var bedst at sige ja til kompromisløsningen for at få sat hurtig gang i etableringen af det nye boligområde. Bendt Danielsen foreslog videre, at der i forlængelse af det ønskede ja til at opdele C2 arbejdes videre fra borg-mesterkontorets side på at få en mageskifteordning med den berørte lodsejer, og selv om borgmester Mikael Klitgaard (V) tidligere har forsøgt dette uden held, vil der nu blive gjort et nyt forsøg på at gøre alle tilfredse fra borgmesterkontorets side. Da det slutteligt kom til afstemningen om, hvorvidt indstillingen fra teknik- og miljøudvalget skulle følges, var det kun Asta Skasen, Mikael Klitgaard, Elert Pedersen (V), Ole Bæk Pedersen (V) og Kaj Frederiksen, der sagde nej til dette, mens resten af byrådet sagde ja.