Lokalpolitik

Hvad med miljø og natur i Rebild Kommune?

MILJØPOLITIK:En af de helt store konsekvenser af kommunalreformen er, at de fleste af de natur- og miljøopgaver, som amterne hidtil har haft, overføres til kommunerne. Det drejer sig f.eks. om administration og tilsyn med særligt følsomme naturområder, om borgernes adgang til naturen, om ansvaret for grundvandbeskyttelse, om miljøvurdering af særligt forurenende virksomheder med meget mere. Og hvad er der så galt i det, vil nogle måske spørge. Ikke nødvendigvis noget. Men desværre har kommunalpolitikere landet over i en række sager demonstreret, at miljø- og naturhensyn ikke altid har stået højt på prioriteringslisten i forhold til andre hensyn. Tag f.eks. sommerhussagen, hvor kommunerne i 2004 indsendte hele 16.000 ansøgninger om at måtte udstykke arealer til sommerhusgrunde til Skov- og Naturstyrelsen, som imidlertid i første hug kunne sortere 10.000 fra, fordi de var åbenlyst ulovlige. De ulovlige ansøgninger drejede sig f.eks. om udstykninger, der klart lå indenfor skovlinier, i særligt beskyttede områder osv. Som de økonomiske vismænd har udtalt, så har kommunalpolitikere vist sig mindre restriktive, når virksomheder og borgere har ansøgt om at få dispensationer fra byggelinier, landzone m.m. Den ny Rebild Kommune vil omfatte naturområder af stor og enestående betydning for mennesker, dyr og planter. Og kommunalreformen vil give kommunerne et kæmpemæssigt ansvar for natur og miljø i fremtiden. SF vil i det ny byråd kæmpe for, at miljø og natur kommer til at stå højt på dagordenen.