Hvad med vores drikkevand

SLAM:Det er beskæmmende at se Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune håndtering af spildevandsslam fra kommunes rensningsanlæg. Man har valgt den billige løsning frem for den fornuftige. Udbringning af slam på landbrugsarealer er et stort tilbageskridt for miljøet, herunder vores grundvand/drikkevand. Vi er klar over, at landmænd jf. lovgivningen lovligt kan modtage slam, samt at kommunen ikke kan modsætte sig, at der tilføres slam fra andre kommuner. Her kunne den nye Jammerbugt Kommune udsende et signal om, at den vil være forgangskommune for miljøet. Samtidig kunne man appellere til, at lodsejere ikke modtager slam fra andre kommuner. Vi har ikke tilstrækkeligt indsigt i, hvor farligt slammet er for miljøet, men vi kan se, at der er restriktioner på marker og afgrøder, hvor der udbringes slam. Hvorfor er der det? Det kunne være fordi slammet indeholder materialer og stoffer, der ikke er naturlige i miljøet. Tungmetaller, LAS, PAH, PCB og phthalater, hvis virkninger på miljøet vi ikke kender. Det ser også mærkeligt ud, at Nordjyllands Amt, i forbindelse med kortlægning af ”Områder med Særlig Drikkevandsinteresse” (OSD) og indsatsplaner for disse områder, ser slam som en kilde til forurening af drikkevandet. I indsatsplanen for OSD 16, der omfatter Gjøl, får vandværkerne til opgave at indgå aftaler med lodsejerne om ikke at udbringe slam i indvindingsområdet. Indsatsplanen anbefaler endda, at kommunen indgår aftaler med na-bokommuner om ikke at udbringe slam i indsatsområder. Hvorfor det? Det må være fordi amtet anser slam for en potentiel forureningskilde. Man er usikker på slammets indflydelse på drikkevandet. Hvad gør vandværkerne, hvis lodsejerne ikke vil indgå frivillige aftaler? For os at se er der 2 muligheder tilbage. Håbe der ikke sker en forurening eller også må vandværkerne i vær-ste fald betale for aftaler med lodsejerne. Kan det være meningen? Var det så ikke bedre at vi alle – kommunen – var med til at betale for en miljøvenlig håndtering af slammet frem for den billige løsning? Det er åbenbart økonomien frem for fornuften, der er bestemmende.