Hvad vil S opnå?

GRUNDLOVSÆNDRING:Ifølge Grundloven, som vi har haft i mere end 150 år, har vi i Danmark religionsfrihed, som giver borgerne ret til at forene sig i trossamfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer overens med deres overbevisning. Ifølge samme grundlov er den evangelisk-lutherske kirke den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Religionsfrihed gælder altså os alle. Men eftersom langt den overvejende del af den danske befolkning tilhører folkekirken, er det en naturlig ting, at denne kirke har en grundlovssikret ret til støtte af staten. Enhver frikirke, ethvert religiøst samfund, hvad de end kalder sig, har en grundlovssikret ret til at dyrke Gud på den måde, der stemmer overens med deres overbevisning dog sådan, at intet må læres eller foretages, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden. Når den danske grundlov tilsikrer borgere i Danmark sådanne rettigheder, lyder det underligt, næsten besynderligt, at Svend Auken og Socialdemokraterne med en udmelding vil gå uden om grundloven. Hvad vil man opnå? En gammel politisk stridsmand som Svend Auken véd helt sikkert, at skal der laves om på de foreliggende betingelser og rettigheder, kan dette ikke ske uden en grundlovsændring. En grundlovsændring er en omstændelig affære. Hvis der i Folketinget vedtages et forslag til ændring af grundloven, må statsministeren efterfølgende udskrive nyvalg til Folketinget. Hvis det nyvalgte Folketing vedtager ændringen til grundloven i uændret skikkelse, skal ændringsforslaget forelægges vælgerne til godkendelse eller forkastelse gennem en direkte folkeafstemning. For at et sådant ændringsforslag til grundloven kan vedtages, må mindst 40 pct. af de stemmeberettigede vælgere gå ind for forslaget. Det er meget sjældent, der er sket ændringer af den danske grundlov. Det skete i 1866 efter tabet af Sønderjylland, i 1915 med indførelse af stemmeret for kvinder og i 1920 efter det nordlige Sønderjyllands genindlemmelse i riget. Sidste gang var i 1953, hvor der blev ændret på valgretsalderen, og hvor også tronfølgerloven blev ændret til fordel for kvindelig arvefølge. Når alle borgere i Danmark er tilsikret religionsfrihed, virker det besynderligt, at Socialdemokraterne og måske andre vil sætte et enormt apparat i sving for at ændre Danmarks grundlov og give nogle tilkommende mennesker nogle rettigheder, som de allerede har. Hvad er det egentlig, Socialdemokraterne vil opnå?