Børnepasning

Hvad vil Venstres borgmesteraspirant

Hvad vil Venstres borgmesteraspirant? Rådmand Mariann Nørgaards læserbreve og synspunkter læser jeg med stor interesse og med eftertanke, for som formand for socialdemokratiet i Aalborg er det vel naturligt at være opmærksom på Venstres borgmesteraspiranter, og især det image de ønsker at skabe om den rolle, de drømmer om at varetage. Og det er her nogle af læsebrevene og synspunkterne tirrer mig, fordi de fremstiller en venstrepolitik på især børne- og familiepolitikken, som ikke passer med min hukommelse, hvis man skal anlægge en flink fortolkning, samtidig med at der skabes tvivl om troværdighed og vederhæftighed i relation til forhandlinger. Det giver en oplevelse af en politiker, man ikke ved, hvor man har. Siden 1982 har jeg deltaget i alle budget- og forligsforhandlinger. Denne periode kan groft deles i 2, nemlig fra 1982 til 1993 under en borgerlig regering og fra 1993 til 2001 med en socialdemokratisk regering. Dette var to vidt forskellige 10-år set fra kommunal side. Den første periode blev kommunerne holdt i stramme tøjler. Jeg vil tro, at mange aalborgensere kan huske disse stramme tider. Dog gennemførte vi i Aalborg en stor udbygning af daginstitutioner under overskriften: Pladsgaranti. Kære Mariann, gå tilbage i de gamle budgetvedtagelser og se, hvor ofte Venstre var med, og hvor ofte de var udenfor disse forlig. Gå dernæst ind og se på forslag til budgetændringer, hvor Venstre stillede forslag om nedsættelse af takster, øgede tilskuddet til forældrebetaling og søskenderabatten. Jeg kan ikke finde sådanne forslag. Med regeringsskiftet blev det lettere at være kommune, men det må medgives, at vi allerede i slutningen af 80’erne indførte skolefritidsordninger (DUS’er) i Aalborg gennem en smertefuld omlægning af fritidshjem og fritidsklubber. Mine notater siger, at Inge Nesgård, der var skolerådmand, og Henning G. Jensen, der var socialrådmand, var temmelig alene om dette. Med den nye regering blev der skabt en række nye arbejdsmarkedsinitiativer, bl.a. orlovsordningerne, hvor kommunerne fik mulighed for at give et supplerende tilskud, så økonomien kunne hænge sammen for børnefamilien. Det var ikke med socialdemokratiets gode vilje, denne ordning skulle udfases for til sidst at forsvinde. Vi stod jo reelt faddere til den, så hvorfor skulle vi? I samme periode satte vi en ny overskrift på børneområdet: udviklingsgaranti og rummelighed, simpelt hen fordi pasningsgarantien var opfyldt. Nu skete det jo, at Venstre i store perioder lagde armene over kors i 90’erne; men det skyldtes ikke, at familiepolitikken var for ringe, for ellers havde Venstre vel stillet ændringsforslag til forbedringer. Jeg har ikke kunnet finde sådanne ændringsforslag til budgettet. Derimod har jeg nogle gamle udklip fra Aalborg Stiftstidende, om at pengene skulle følge børnene, og at forældrene skulle betale det, det kostede. De seneste par år er det blevet til frit valg. Jeg kunne godt drømme om, at Venstre som en fortsat betydende samarbejdspartner forholdt sig lidt mere sandfærdigt og troværdigt i forhold til historikken, i hvert fald når man måske har at gøre med den kommende borgmesterkandidat. Dernæst støder det mig en del, at se stemninger og holdninger fra budgetforhandlingerne ført frem. Jeg ved godt, at der kan være uenighed om, hvorvidt sådanne forhandlinger skal være for åbne eller lukkede døre. Jeg vedkender mig så til den gruppe, der gerne vil have døren lukket, når vi føler hinanden på tænderne, både i budgetforhandlinger og ved forligsforhandlinger. Til dette hører, at udsagn, forsøg, udspil, forslag osv. undervejs i en budgetforhandling ikke udbasuneres, medmindre vi er enige herom. Jeg synes, du mindst bevæger dig på grænsen eller har overskredet den, når du for egen vindings skyld kommer til at tillægge andre partier nogle holdninger synspunkter, som vi ikke har mulighed for at besvare, fordi det er alfa og omega for samarbejdet, at partier kan mødes og skabe forlig i tillid til de uskrevne regler, jeg har omtalt ovenfor. Jeg vil derfor alene henholde mig til det offentligt tilgængelige materiale. Hvornår har Venstre stillet forslag i Aalborg Byråd om nedsættelse af takster til vuggestuer, dagpleje, daginstitutioner og DUS? Hvornår har Venstre stillet forslag om nedsættelse af tilskud til forældrebetaling, søskenderabat m.m. Jeg afventer i spænding dine svar. Forkortet af redaktionen