Hvalpens testikel er forsvundet

?Vi er ble­vet be­kym­re­de for vo­res hund. Vi har en hvalp på 6½ må­ned, som da han var 8 og 17 uger hav­de beg­ge tes­tik­ler i pun­gen. I sid­ste uge kun­ne vi plud­se­ligt ik­ke mær­ke hans høj­re tes­ti­kel. Fin­des der no­gen form for me­di­cinsk be­hand­ling el­ler ope­ra­tion, som kan få den høj­re tes­ti­kel ned i pun­gen igen? Han skal ik­ke bru­ges til avl, men vi hav­de tænkt os at tage ham med på et par ud­stil­lin­ger og el­lers til ly­dig­heds­prø­ver. !Jeg vil­le ind­til vi­de­re tage den med ro. Man kan se hun­de, hvor den ene el­ler beg­ge tes­tik­ler mid­ler­ti­digt træk­ker sig op i lys­ke­ka­na­len, for kort tid ef­ter at fin­de til­ba­ge i pun­gen igen. Selv om han er ved at ha­ve den al­der, hvor man si­ger, at ik­ke al­le­re­de ned­steg­ne tes­tik­ler hel­ler ik­ke kom­mer ned i pun­gen, så kan det ik­ke ude­luk­kes, at det kun­ne ske. Hvis tes­tik­len ik­ke kom­mer ned, kan den en­ten sid­de i lys­ke­ka­na­len el­ler i bug­hu­len. Hvis tes­tik­len fin­des i lys­ke­ka­na­len, kan den mær­kes her. Hvis tes­tik­len sid­der læn­ge­re oppe, tror jeg ik­ke, at den har væ­ret helt nede i pun­gen. Jeg ken­der ik­ke til ope­ra­tions­me­to­der, som kan få tes­tik­ler ned i pun­gen. Der har væ­ret for­søgt for­skel­li­ge for­mer for me­di­cinsk be­hand­ling, som an­gi­ve­ligt skul­le få tes­tik­ler til at træ­de ned i pun­gen. Jeg har ik­ke set no­gen over­be­vi­sen­de ef­fekt af dis­se be­hand­lin­ger. Da kryptorchisme (det hed­der det, når tes­tik­ler ik­ke fin­des nede på plads i pun­gen) er ar­ve­ligt, kan det jo dis­ku­te­res, hvor­vidt dis­se be­hand­lin­ger over­ho­ve­det bør for­eta­ges, da der i nog­le til­fæl­de så kan ske avl med hun­de, som ik­ke bur­de an­ven­des i av­len. Da I jo ik­ke har på­tænkt at an­ven­de ham til avl, kan man jo si­ge, at pro­ble­met ik­ke er så alt­af­gø­ren­de. Han kan sta­dig an­ven­des til ly­dig­heds­prø­ver. Ud­stil­ling med kryptorchide hun­de tje­ner ik­ke no­get for­mål, al den stund at ud­stil­ling dre­jer sig om avls­dyr. Hvis tes­tik­len ik­ke kom­mer ned på plads i pun­gen, vil jeg an­be­fa­le, at I la­der ham kas­tre­re. Kryptorchide hun­de har nem­lig en øget ri­si­ko for at ud­vik­le te­sti­kel­kræft. Gre­gers Gre­ger­sen Dyr­læ­ge