Lokalpolitik

Hvem har egentlig glæde af lokalplan på campingplads?

LOKALPLANFORSLAG:Bosat i Rebild har vi med stor forundring læst Skørping Kommunes lokalplanforslag nr. 5.2.4., der har til formål at integrere et socialt boligprojekt på Safari Camping. Formålet er at løse det problem, der er opstået, fordi man gennem en årrække uden indgriben har accepteret, at en række personer har haft bopæl og fast adresse på Safari Camping. Det er ulovligt ikke alene i Rebild, men på samtlige landets godkendte campingpladser. Retningslinierne for ophold på en godkendt campingplads findes i Sommerhusloven og Campingreglementet. Et af hovedformålene er at sikre, at campingpladser ikke anvendes til helårsbeboelse. Det imødegår Skørping Kommune med et snedigt gennemtænkt kunstgreb ved midt på Safari Camping via en lokalplan at udlægge et område til et socialpolitisk boligprojekt, der gør det muligt, endog med støtte fra Socialministeriet, at opstille 6-8 vogne uden om de regler, der ellers gælder for campingpladser. Formålet er at integrere de såkaldte "husvilde" i et socialt projekt, som pålægger dem at deltage i en Frivillighedsformidling, hvor de som modydelse skal levere frivilligt arbejde i lokalområdet. De, der overværede Skørpingrevyen fornylig, fik her en virkelig god indføring i det farceagtige i forslaget. Hvad har dette med camping at gøre, og har man i det hele taget vurderet, hvilken indflydelse projektet vil få for: Campingpladsens brugere, campingpladsens ejer, Rebildområdet, de såkaldte sociale klienter. Alle erfaringer viser, at fast opstillede campingvogne hurtigt bliver ikke flytbare. Hjulene bliver taget af, vognene klodses op, der opstilles hegn og andre faste installationer, standarden falder, og området får hurtigt karakter af en skurby, ligesom sociale problemer af forskellig art let vil opstå. Det vil hverken camperende turister eller de øvrige fastliggere acceptere. Pladsen vil miste sin tiltrækningskraft, formentlig også blive nedklassificeret og måske endog miste sin status som godkendt campingplads. For campingpladsens ejer betyder det færre gæster, faldende omsætning og indtjening. Resultatet kan blive, at han i stedet må satse på flere sociale klienter, og at hele pladsen til sidst bliver et socialpolitisk boligprojekt. Det har ikke været hensigten med Safari Camping hverken for ejeren eller Skørping Kommune, der i stedet får mulighed for at placere sociale klienter i et forankret projekt. Men dette har næppe heller været hensigten med kommuneplanen for Rebildområdet, der i kraft af sine naturværdier hører til blandt de mest attraktive i Skørping Kommune. Safari Camping er en lille plads. Ved at placere det sociale projekt midt på pladsen afskærer ejeren sig efter vor opfattelse fra at kunne sælge campingpladsen som sådan til en ny ejer. Men også fra muligheden af at udstykke arealet til attraktive parcelhusgrunde. Det synes ikke som om, ejeren har fået en særlig god vejledning i denne sag, tværtimod. Da Skørping Kommune satser på, at Skørping/Rebildområdet får en boligudvikling, der i kraft af en smuk natur og gode trafikforhold kan tiltrække solide skatteydere, forekommer disse planer uigennemtænkte. Endelig er det vel også et relevant spørgsmål, om de få personer, projektet drejer sig om, i det hele taget er interesserede i at blive indhvirvlet i et socialpolitisk netværk og den offentlige administration, som det medfører. Det vi hører er, at de ønsker at være campingfastliggere som så mange andre og med den frihed, som campinglivet normalt indebærer. Deres problem er bare, at de mangler en fast adresse.