Hvor mange folkeskoler kender I?

Til Kar­sten Lau­ritzen, Morten Ravn og Sø­ren Greve. Jeg har lige læst jeres ind­æg i NORD­JYSKE 4. maj. Jeg må sige, at jeg er meget for­bavset over jeres indsigt eller mangel på samme i fol­keskolen.

Nu har jeg ar­bej­det på Strand­by Sko­le i 29 år og er nu på tred­je år på Fri­sko­len i Ski­ve. Un­der­ligt nok har jeg ikke mødt en dår­lig un­der­vi­ser de ste­der. Jeg har stort kend­skab til man­ge an­dre sko­ler, hvor langt de fle­ste læ­re­re ta­ger de­res ar­bej­de me­get al­vor­ligt. Gad vide, hvor man­ge fol­ke­sko­ler I ken­der til? Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne bru­ge tid på mø­der med un­der­vis­nings­mi­nis­te­ren, men stor til­tro til ham, når han vil fjer­ne gruppeeksamen, kan man jo ikke have. I det pri­va­te er­hvervs­liv kan man rig­tig godt lide den­ne ek­sa­mens­form, da man jo ikke kan und­gå at skul­le ar­bej­de i team. Je­res op­lys­ning om, at 20 % af fol­ke­sko­le­ele­ver­ne ikke kan læse og skri­ve or­dent­ligt, er ikke kor­rekt. Tjek lige tal­let igen. Jeg ved ikke, hvor I har op­lys­nin­gen om, at 10 % af læ­rer­ne er dår­li­ge un­der­vi­se­re fra. Det vil jeg ger­ne vide. Hvor­fra har I, at 50 % af un­der­vis­nin­gen må bru­ges til un­der­vis­nings­dif­fe­ren­tie­ring? Hvor­dan de­fi­ne­rer I un­der­vis­nings­dif­fe­ren­tie­ring? Jeg me­ner be­stemt ikke, at der er ”loft” over ti­den til un­der­vis­nings­dif­fe­ren­tie­ring. Jeg dif­fe­ren­tie­rer da i alle mine lek­tio­ner. Jeg ved hel­ler ikke, hvor I har det fak­tum fra, at ele­ver på min­dre sko­ler ikke kan til­by­des et højt fag­ligt ni­veau i alle fag? Hvad med de man­ge in­tel­li­gen­ser? Ele­ver­nes ind­læ­ring er et tre­delt an­svar: For­æld­res, ele­vers og læ­re­res. Jeg kan med­gi­ve, at det er en rig­tig god ide, at der gi­ves mu­lig­he­der for me­get mere ef­ter­ud­dan­nel­se, net­op for­di sko­ler­ne er sam­fun­dets puls - og i sam­fun­det sker der stor ud­vik­ling. Jeg vil me­get ger­ne in­vi­te­re jer på be­søg i min klas­se, så I kan føl­ge min un­der­vis­ning, så kan I jo pas­sen­de tes­te mig. Når jeg læ­ser je­res ind­læg, kan jeg mås­ke bed­re for­stå, hvor­for med­lems­tal­le­ne i de po­li­tis­ke par­ti­er ikke er sær­ligt høje. Hvad med den po­li­tis­ke tro­væ­rdigh­ed, når I kom­mer med udo­ku­men­te­re­de på­stan­de om læ­rer­ne? Selvom jeg al­drig kun­ne drøm­me om at stem­me på Ven­stre, må jeg sige, at den ene­ste po­li­ti­ker, jeg fin­der tro­væ­rdig, er Chr. Mej­dahl. Jeg vil und­la­de at kom­men­te­re je­res fejl i ”skrift­lig frem­stil­ling”.