Hvor meget skal beskattes

?Jeg har uden større held forsøgt at udregne min ejendomsavanceskat for salg af en landbrugsejendom på 7 tdr. land. Jeg har ejet ejendommen siden 1965 og boet på ejendommen i 11 år. Fra 1992 og frem til i dag har ejendommen været udlejet. I 1993 fik jeg en paragraf 43 vurdering på 540.000 kr., som jeg mener skal danne grundlag for beregningen. Stuehusværdi 2003 500.000 Værdi pyntegrønt 2003 110.000 Salgspris 2003 1.000.000 Jeg vil gerne, om I vil prøve at beregne hvor meget, der skal beskattes. !En landbrugsejendom af den størrelse vil typisk ikke være vurderet som en landbrugsejendom, men som et parcelhus. Det er tilsyneladende ikke tilfældet her, hvorfor det kan overvejes at klage over vurderingen. Er ejendommen vurderet som en landbrugsejendom, har vurderingsmyndigheden fastlagt en fordeling efter vurderingsloven på henholdsvis stuehus med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom. Er avancen skattepligtig, er det vigtigt at få fastslået anskaffelsessummen. Der er her adskillige muligheder. Er ejendommen anskaffet før 1993, kan der være tale om indeksregulering af købesummen, 1993-vurderingen med tillæg af 10 pct. eller gennemsnittet af denne sum og 1996-vurderingen. De har en fjerde mulighed, idet De fik foretaget en særlig § 4 B-vurdering pr. 19. maj 1993, Hertil kommet et årligt tillæg på 10.000 kr. Er fortjenesten under 228.500 kr. (2003-niveau), skal De ikke betale skat af avancen. Denne regel forudsætter, at De har boet på ejendommen, og at De har ejet den i mere end 5 år. De opfylder begge betingelser. Det beløb, der overstiger dette bundfradrag, beskattes herefter som kapitalindkomst. Ved salg medregnes den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset, ikke. Benyttes § 4 B-vurderingen som anskaffelsessum tillægges ved salg i år 10 gange 10.000 kr. Anskaffelsessummen er herefter 640.000 kr. Fortjenesten er således 360.000 kr., der nedsættes med bundfradraget på 228.500 kr. til 131.500 kr. Stuehus-andelen kan ansættes til 82 pct., hvorefter fortjenesten bliver 23.670 kr. Såfremt De har afskrevet på ejendommen, bliver der yderligere tale om beskatning af genvundne afskrivninger. Har De benyttet virksomhedsskatteordningen, kan der yderligere blive tale om beskatning af opsparet overskud.