Lokalpolitik

Hvordan orienterer Hirtshals Kommune?

HUSLEJESTIGNING:Fredag 23. september bragte NORDJYSKE en lille notits om huslejestigninger for beboere på ældrecentrene. Der refereres til spørgetiden forud for byrådets behandling af dagsordenen på mødet onsdag 21. september. Notitsen giver mig anledning til følgende bemærkninger: Først en rettelse. Huslejestigningen berører ikke kun som anført byens ældrecentre men alle kommunens fire ældrecentre. I spørgetiden ved byrådsmødet udtalte jeg, at stigningerne var chokerende høje, hvortil borgmesteren svarede, at stigningen var lovbefalet, idet indtægter og udgifter skulle balancere med hinanden. Nok rigtigt, men der kunne så stilles spørgsmål ved opgørelsen over udgifterne, hvilken regnskabspraksis er anvendt? Jeg nævnte i spørgetiden ikke den økonomiske situation for nogle af beboerne på ældrecentrene, idet jeg tager det som en selvfølgelighed at byrådsmedlemmerne er bekendte med, at den månedlige husleje for nogle af lejlighederne nu er meget tæt på 6.000 kr. Og når så fuld forplejning koster tæt på 3.000 kr. ja så er der ikke meget tilbage af folkepensionen, som for nogles vedkommende er på ca. 9.500 kr. Det skal understreges, at disse tal kun er gældende for en del af beboerne, mange får huslejestøtte og forskellige tillæg til pensionen, så for dem ser regnestykket anderledes ud. Ud fra disse taloplysninger, finder jeg det påkrævet at protestere, idet vi vel alle ønsker de bedst tænkelige forhold for vore ældre medmennesker. Og så må jeg spørge: Hvorfor har Ældre-rådet ikke protesteret? Ganske enkelt fordi rådet er ikke blevet spurgt! Derfor spurgte jeg i spørgetiden, hvorfor dette ikke var sket, idet, som jeg bemærkede, Ældre-rådet skal høres om alle sager der vedrører de ældres forhold. Borgmesteren vidste øjensynligt ikke om rådet skulle høres, og lod derfor formanden for socialudvalget forsøge med et svar. Svaret var ikke bedre end borgmesterens, og jeg gentager så hvad jeg sagde i spørgetiden, at det er pinligt for byrådsmedlemmerne, at de ikke er bedre orienterede. Borgmesterens forslag om at godkendelse af huslejestigningerne kunne godkendes under forudsætning af, at de proceduremæssige høringer er overholdte, blev godkendt. Ifølge avis-notitsen har journalisten efter byrådsmødet talt med udvalgsformanden, der udtaler, at der ikke har været tradition for høringer i sådanne sager, men da det er tale om en lovgivning, vil Ældre-rådet nu blive hørt i sagen. Da jeg ikke som socialudvalgsformanden fik lejlighed til at udtale mig efter byrådsmødet, må det være mig tilladt her at spørge: Har man i Hirtshals kommune tradition for ikke at overholde gældende lovgivning?