Hvorfor bagatellisere protester?

LINJEFØRING:7.4. kunne man læse, at borgmester i Brovst, Mogens Gade, mener at " skal der investeres så mange penge i et nyt trafikanlæg, nytter det ikke, at tre kolonihavers fremtid afgør, hvilken linieføring man peger på". Der må være tale om det skred i negativ retning, vi har set praktiseret i Venstres moralopfattelse de seneste år. Vestbyen, Hasseris, Gl.Hasseris, byggeriet i Hasseris Enge og Mølholm bebos af tusindvis af mennesker. Vestbyens rekreative områder med sportsklubber, friluftsbad, lystbådehavne, vandrehjem, campingpladser, travbane, museer og kolonihaver, og så har jeg sikkert glemt nogle andre aktivitetssteder, men alle disse faciliteter bruges dagligt af flere tusind mennesker. Lystfiskere, fritidsfiskere, motionister i stort antal bruger dagligt området og nyder de rekreative områder så tæt på byens centrum. Dette område er enestående i Danmark og ses ikke i andre store byer. Alle disse tusindvis af mennesker, som bor i eller bruger området til andre formål, vil alle få påvirket deres dagligdag og opleve den negative effekt af en vestlig linieføring. Det kan derfor opfattes som en meget stor hån mod alle disse mennesker, at deres liv bliver bagatelliseret som tre kolonihaver. Den forøgede trafiksikkerhed, der er skitseret ved en udvidelse af den eksisterende fjordforbindelse med endnu et tunnelrør må, sammen med alle de ulemper, som en vestlig forbindelse vil skabe, få flere politikere end Orla Hav til at tænke sig om endnu engang. Det er stor respekt værdigt, at en tidligere tilhænger af den vestlige forbindelse melder ud, at han mener, at der er fordele ved den foreslåede østlige forbindelse, som måske giver anledning til en ændret stillingtagen. Men ikke at kunne ændre standpunkt virker da også noget bagstræberisk . Den østlige tunneludvidelse med den foreslåede trafikseparering er noget af det bedste, der er set for trafiksikkerheden på motorvejstrækningen nord for tunnelen. Alle, der bruger vejstrækningen, har oplevet de ofte hasarderede vejbaneskift ved afkørslen til Hirtshalsmotorvejen, og alle har oplevet de ofte faretruende indfletninger fra Forbindelsesvejen til motorvejen, så trafikseparering, der starter allerede syd for tunnelen, er løsningen på meget store problemer. Den østlige forbindelse er åbenbart også attraktiv økonomisk, ca.1,5 mia. kr., mod den vestlige til ca. tre mia. kr. Går det med dette projekt som med andre store byggerier og anlægsarbejder - og hvorfor skulle dette være anderledes? - kan vi roligt lægge 50-60 pct. oveni plus den almindelige prisstigning og inflation indtil byggetidspunktet. I en tid, hvor skoler, plejehjem, daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmehjælp må holde for med besparelser, ser jeg ingen grund til at bruge flere penge end nødvendigt på kultur- og naturødelæggende asfalt. Den gruppe, som vi altid hører vil vokse i fremtiden, gruppen af ældre medborgere, der gennem et langt aktivt liv har betalt deres andel til samfundsopbygningen, vil ikke i fremtiden p.g.a. deres lavere indkomst som pensionister, betale en så stor del af de offentlige budgetter. Altså skal finansieringen deles ud på færre tegnebøger, og hvor mon så spareskruen strammes , endnu engang? Ønsker borgerne i Nordjylland, at politikerne i år træffer beslutning om den dyreste linieføring til gene for titusindevis af mennesker for et anlæg, der skal bygges om tidligst 10 år, når alle økonomiske konsekvenser ikke kan oplyses?