EMNER

Hvorfor ikke afgasse gyllen i biogasanlæg?

LUGTGENER:I den senere tid er det voksende problem med især svinegylle blevet diskuteret. Gyllen giver ikke blot et lugtproblem, men dens indhold af metan skader også ozonlaget. På de enkelte svinefabrikker opbevares gyllen i overdækkede men relativt åbne betonbeholdere i lang tid, hvorefter den spredes ud på markerne som gødning. En primitiv, dyr og dårlig løsning, som kræver, at svinefabrikanten ejer store markarealer. Det har undret mig, at man ikke i overvejende grad afgasser gyllen i biogasanlæg. Herved undgås såvel investeringen i åbne gyllebeholdere som lugt- og miljøproblemet, og desuden får man energi ud af det. Godt nok var de første forsøg med mindre biogasanlæg drevet kun på gylle ikke gode; men i mange år har man da haft velfungerende store biogasanlæg drevet på gylle suppleret med affald fra fødemiddelproduktion, især slagteriaffald og affald fra f. eks. marmeladeproduktion. Efter afgasning fylder den afgassede, nu lugtsvage gylle så lidt at den er let at transportere også over større afstande, således at den ikke nødvendigvis behøver bruges på svinefabrikkens egne jorder. Jeg ved ikke, om det var det ulyksalige naturgasprojekt, der forhindrede de "altædende" biogasanlægs udbredelse, men måske er tiden inde til at genoverveje denne løsning?