Hvorfor ikke droppe flyttecirkus?

Hvordan bidrager et kæmpe internt flyttecirkus, der direkte berører 2000-3000 ansatte,

FORSVAR: til styrkelsen af forsvarets evne til international indsats? Jeg har endnu ikke set nogen fornuftig begrundelse. Jeg vil derfor prøve at liste omkostningerne ved det store flyttecirkus op. * Tab af kompetence, for nogen enheder skønnes op imod 75-80 pct. * Direkte omkostninger i forbindelse med flytning. Beløbet er ukendt, men op imod 1 mia. er nævnt. * Direkte omkostninger til uddannelse af nye medarbejdere i en årrække fremover. * Forringelse af støtten til igangværende og evt. umiddelbart fremtidige internationale operationer. * Menneskelige omkostninger for det berørte personel og deres familier. * Etablering af nye relationer mellem forsvaret og erhvervslivet. * For nogle enheder, flytning til den modsatte ende af landet end der hvor kunder og samarbejdspartnere er. Hvad er det så, der udover at opveje ovenstående omkostninger, også giver en gevinst for forsvaret? Allerede nu kan man høre forsvarsministeren udtale modeordet "Synergieffekt", som ifælge Nudansk Ordbog betyder: "Samvirke mellem to el. flere kræfter, som giver en større effekt end blot summen af de enkelte kræfter". Samvirke må ikke forveksles med sammenlægning og slet ikke med flytning. Samvirke har vi allerede, bl.a. som følge af veletableret, velfungerende informationsteknologi og edb-baserede styringsværktøjer. For enheder betyder det store flyttecirkus at "kræfterne" som nævnt skønnes at reduceres med 75-80 pct. I det lys er det vanskeligt at få øje på en positiv synergieffekt eller en synergieffekt. Hvis jeg og mange andre kunne, ville vi gerne i dette regnskab tage de positive aspekter af det store flyttecirkus med, men vi kan ikke få øje nogen. Såvel den nuværende som tidligere forsvarschef har haft en mærkesag: "Afskaf selvskabte plager". Det store flyttecirkus kan i høj grad betragtes som en selvskabt plage, som forsvaret kommer til at lide under en årrække frem i tiden. Ved offentliggørelsen af udspillet blev der lagt meget vægt på at tilgodese personellet. Er det ikke bare en afledt nødvendighed af en selvskabt plage? Såfremt udspillet bliver en realitet, skal rigtigt mange bruge rigtig megen tid, kræfter og penge på omplaceringer, nyansættelser, omskoling og uddannelse og videns indhentning mm. Alt i alt store omkostninger, som forsvaret ikke får nogen gevinst af. Hvilken leder eller privatperson i dette land er villig til at betale store beløb, uden at få vare for pengene? Til sidst en konstruktiv tanke: Hvorfor ikke lade være med dette flyttecirkus? Høst i stedet gevinsten af investeringerne i Informationsteknologi og edb-baserede styringsværktøjer sammen med besparelsen ved at undlade flytninger. Anvend gevinsten til direkte styrkelse af forsvarets evne til international indsats. Det ville regeringen, skatteyderne, forsvaret og det internationale samfund være langt bedre tjent med.