Hvorfor kun rette anklager mod nitrat i drikkevandet?

MILJØ:Igennem de seneste 10-15 år har der ofte været "slagsmål" mellem folk med egen drikkevandsbrønd/-boring og den stedlige kommune. Nogle kommuner kræver, at brøndejere, hvor vandet overskrider grænser for nitratindhold - snarest skal tilsluttes nærmeste store vandværk, da kommunen ikke vil give tilladelse til at etablere ny privat boring. Er denne fremfærd fra kommunerne rimelig/hensigtsmæssig/korrekt? 1. Med flest mulige private vandforsyninger vil mange forsøge at beskytte "eget" drikkevand mod forurening. Kun enkelte er ubetænksomme og "besudler egen rede". 2. I Amerika er der områder, hvor drikkevandet har et meget stort indhold af nitrat, uden at forbrugerne bliver syge. Der i Danmark gennemførtes for nogle år siden forsøg med at tilstætte nitrat til smågrisenes drikkevand, og det viste sig, at grise der fik tilsat nitrat voksede hurtigere end grise der fik vand uden nitrat. Det skal tilføjes, at smågrise har en lige så sart mave som mennesker. 3. Mig bekendt er der ikke konstateret sygdomstilfælde forårsaget af drikkevand elene på grund af stort nitratindhold. 4. Vor første miljøminister Chr. Christensen rejste landet rundt og fortalte, at nitrat i drikkevandet forårsagede fire "blå børns" død. For ca. 12 år siden var vi ca. 15 miljøarbejdere og fem embedslæger samlet for at drøfte/lære mere om vort miljø. En af lægerne, der havde lavet undersøgelsen, fortalte om de "blå børn". Jeg spurgte, om der ikke var andet end nitrat i vandet? Lægen svarede, at vandet var så forurenet med bakterier, at erhvert spædbarn ville dø deraf! Jeg fik opsporet den ene af de fire familier, og talte med moderen, der fortalte at deres drikkevandsbrønd var omgivet af møddingsvand og spildevand, samt hvor der tillige huserede forskellige fugle osv. 5. Hvorfor da "anklage" nitraten? I sin tid, da de offentlige myndigheder begyndte at interessere sig for drikkevandsforsyningen, skulle man finde en let og billig metode til at fastslå om der er belastnende stoffer i drikkevandet. Nogle sygdomsfremkaldende stoffer "flytter" sig næsten ikke fra "plovfuren", andre "bevæger" sig let gennem jordlagene ned til grundvandet, dette sker bl.a. for nitrat. Man sluttede heraf, at findes der nitrat, så er der risiko for at de giftige stoffer også findes i vandet. Nitrats tilstedeværelse i vand kan konstateres hurtigt, let og billigt. 6. Kommunens/amternes sagsbehandling/påbud bør derfor ikke begrundes med indhold af nitrat alene, men især med indhold af andre belastnende stoffer og bakterier, dog en analyse heraf vil være kostbar - vi står altså i et dilemma. 7. Vores miljødebat anklages gang på gang kvælstof (nitrat) og kuldioxyd for de værste giftstoffer. Desværre ser man aldrig fremført, at al plantevækst (korn, frugt, græs osv. samt heraf produktion af brød, æg, mælk og kød) kun er mulig, når der er tilstrækkelige og tilgængelige mængder af kvælstoffet og kuldioxyd tilstede, samt selvfølgelig hertil vand og mange forskellige mineraler til at fuldende planteopbygningen.