Hvorfor ødelægge system?

Brugerbetaling er gentagne gange bragt på bane af politikere af forskellig observans, men er gået i sig selv, for to grupper er imod: læger og patienter.

BRUGERBETALING:Brugerbetaling er gentagne gange bragt på bane af politikere af forskellig observans, men er gået i sig selv, for to grupper er imod: læger og patienter. Et af de fremførte argumenter for brugerbetalingen er en delfinansiering af nogle af sundhedsudgifterne. Det er imidlertid en afgift, en stigning af det totale skattetryk. Er det hensigten? Det påstås, at mange patienter i lægernes venteværelser slet ikke skulle være der, fordi de ikke har behov for det. Det er imidlertid et faktum, at patienten i lægens venteværelse har en grund til at være der – også selvom det måske ikke er et regelret lægefagligt problem, som hun kommer med. Under alle omstændigheder kommer hun ikke for sjovs skyld. Lægens opgave er at hjælpe patienten til det bedst mulige tilbud, som kan bedre patientens situation. Jeg tror ikke, patienten får det bedre af udsigten til en afgift på konsultationen og måske derfor vælger at blive væk. Hvis man skal ændre noget, skal det være for at gøre det bedre. Jeg savner dokumentation for, at en afgift vil øge den enkeltes sundhed. Og hvilke type patienter skal fjernes fra lægernes venteværelser ved hjælp af en sygdomsafgift? Patienter med lettere depression, nervøse symptomer eller andre psykiske problemer, som medfører vanskeligheder ved at have kontakt med omverdenen og søge relevant hjælp? Patienter, som har lidt udefinerbare symptomer og som måske har en lille bekymring for, om det kunne være noget alvorligere? De skal nok gå til lægen med eller uden afgift, siges det. Sådan ser det imidlertid ikke altid ud i den praktiserende læges hverdag. Vi ser undertiden patienter, som kunne have haft gavn af at være kommet tidligere til lægen. En afgift vil formentlig ikke stimulere til at opsøge lægen i tide. I de seneste år er forebyggelse kommet i berettiget fokus. Forebyggelseskonsultationer hos de praktiserende læger er en kolossal succes, og kommunerne er kommet på banen med forebyggende sundhedstilbud. Omsorgen for patienter med kroniske lidelser f.eks. hjertesygdomme, diabetes, rygerlunger m.m. er under stærk udvikling. Bl.a. har Region Nordjylland oprettet et kronikercenter til i samarbejde med lægerne og kommunerne at koordinere denne indsats. Vi kan imødese en fortsat meget stor og positiv udvikling med disse tiltag. En afgift vil ikke fremme denne udvikling. Den brede befolknings motivation for at følge op på forebyggelsestiltag er ikke altid er let at fastholde – motivationen øges formentlig ikke af en afgift på lægebesøget. Nogle opfatter prisen for behandling hos tandlæge for at være for høj. Derfor ønskes prisen nedsat ned ved at forhøje prisen for behandling andre steder i systemet. Så skulle det gå lige op! Er det de samme, som skal betale mere hos lægen og mindre hos tandlægen? Ønsker man færre kontakter til lægen og flere til tandlægen? Er det danske samfund, som bestemt ikke har de højeste sundhedsudgifter i sammenligning med andre industrilande, da så fattigt, at det ikke har råd til at sørge for en ordentlig sundhed, også hvad tænder angår, uden at skære ned andre steder i sundhedsvæsenet? Det anføres af nogle, at afgiften blot er et ”symbolsk” beløb på 50 kr. For relativt mange ældre og børnefamilier vil flere gange 50 kr. kunne betyde noget. Som kuriosum kan jeg nævne, at en konsultation hos den praktiserende læge koster 118 kr. Det kan nok give anledning til eftertanke, at man er i stand til at finansiere driften af 3500 praktiserende lægers klinikker for beløb så tæt på at være en symbolsk betaling. Måske overvejer man at tilvejebringe lidt flere midler til driften af almen praksis ved hjælp af afgiften? Øgede midler til driften af almen praksis er altid velkomment, dog vil jeg gerne have mig frabedt, at det skal ske ved hjælp af en brugerafgift. Hvad vil det koste at administrere og opkræve afgiften? Hvem skal stå for administrationen? De praktiserende læger har intet ønske om at varetage denne opgave. Det danske system med fri og lige adgang til lægehjælp er et godt, effektivt og billigt system, som har fungeret til glæde for befolkningen i mange år. Det tilmed berømt ude i den store verden, og befolkningen i mange andre lande misunder danskerne dette system. Jeg kan ikke få øje på én eneste fordel ved at lægge afgift på befolkningens brug af almen lægehjælp.