Lokalpolitik

Hvorfor straffeaktion?

GRUNDVAND:Nordjyllands Amtsråd vedtog 13.4. nye retningslinier for grundvandsbeskyttelse i forbindelse med VVM-redegørelser på husdyrbrug. Grundvandsbeskyttelse er vigtig for os alle, men før der vedtages nye regler, der på drastisk måde griber ind i landmandsfamiliers eksistensgrundlag, burde tingene være undersøgt og de faglige begrundelser være i orden. Det er de ikke i denne sag. Hvis man så alligevel griber drastisk ind i familiers eksistensgrundlag, bør der være mulighed for erstatning. Det er der ikke i denne sag. De nu berørte lodsejere stilles således væsentligt ringere end hvis de lå i et vandværksopland. Disse oplande fik i december lignende regler – men her til fuld erstatning. Sagen handler i korthed om, at man vil ændre i administrationsgrundlaget for VVM ansøgninger, således at de indvindingsområder, der er kortlagt som nitratfølsomme skal overholde en grænse på 25 mg nitrat i grundvandsbassinet, selvom grænsen på landsplan og i EU er 50 mg. Det vil hermed selvsagt blive særdeles vanskeligt at få godkendelse til udvidelser af landbrugsdriften i disse områder. Når man ved, at ingen kan leve af nu-drift i fremtiden er de ændrede krav en hård dom at få. Det drejer sig nu om ca. 48.000 ha – 13 pct. af landbrugsarealet – eller 7 pct. af hele Nordjylland. Men ingen aner i dag hvor store områder der reelt vil blive ramt. Der er afsat 120 mio. kr. til en kortlægning af grundvandet i Nordjylland, som forventes afsluttet i 2009 – før denne undersøgelse er tilendebragt, ved vi ikke præcist, hvor store ressourcer af grundvand vi har og før den tid ved vi ikke hvor store områder, der vil falde ind under amtets nye praksis. De næste 5 år vil mange være stavnsbundet til deres nuværende produktion, og ingen vil turde købe disse ejendomme. Det er dybt utilfredsstillende at følge behandlingen af sådan en sag – hvor sagligheden har ringe vilkår og hvor konsekvenserne for landmandsfamilierne ikke tages op af amtsrådets flertal. Med den beslutning der her er truffet bliver forholdet mellem landmænd og vandværker anstrengt. Det er stadig ude på landet det rene grundvand findes, her er det ikke forurenet af utætte kloaker, benzinanlæg, kemikalier, mm. Vi kan dyrke landbrug og grundvand – det har vi bevist i masser af år – og situationen er bedre nu end den har været tidligere. Kære amtsrådsmedlemmer fra S, SF og R: Hvad skyldes denne urimelige straffeaktion mod hele familier i et erhverv, der betyder så meget for Nordjylland?