Tylstrup

Hyg­gen ven­der til­ba­ge til Tylstrup BRAND­SIK­KER­HED: Myn­dig­he­der slæk­ker på krav til Tyl­strup Mar­ked

Brand­myn­dig­he­der­ne har drop­pet krav mod Tyl­strup Mar­ked, så folk kan se frem til at hyg­ge på mar­ke­det igen i år.

Brand­myn­dig­he­der­ne har drop­pet krav mod Tyl­strup Mar­ked, så folk kan se frem til at hyg­ge på mar­ke­det igen i år.

TYL­STRUP:Ar­ran­gø­rer, kræm­me­re og be­sø­gen­de på Tyl­strup Mar­ked kan godt be­gyn­de at glæ­de sig. Brand­myn­dig­he­der­ne har net­op gi­vet mar­ke­det lov til at drop­pe de 10 me­ter bre­de veje, som ge­ne­re­de man­ge sid­ste år. - Det be­ty­der rig­tig me­get for os, si­ger for­mand for mar­keds­ud­val­get Poul Niel­sen. - Sid­ste år var bo­der­ne jo pla­ce­ret så langt fra hin­an­den, at man skul­le råbe for at få kon­takt med dem ov­re på den an­den si­de. Men nu ser det hel­dig­vis ud til, at hyg­gen ven­der til­ba­ge. Iføl­ge Poul Niel­sen bun­de­de den stram­me for­tolk­ning af reg­ler­ne mu­lig­vis i en mis­for­stå­el­se fra beg­ge par­ters si­de. Men nu er den hel­dig­vis ryd­det af ve­jen, og der­for ser ar­ran­gø­rer­ne og­så frem til et godt og ind­brin­gen­de mar­ked den 25., 26. og 27. au­gust. - Vi har al­le­re­de styr på det meste af pro­gram­met, og det er og­så be­gyndt at strøm­me ind med til­mel­din­ger fra vo­res tro­fa­ste kræm­me­re, for­tæl­ler han. For knap en må­ned si­den, så mar­ke­det el­lers ud til at hæn­ge i en tynd tråd. Men et nød­råb har nu re­sul­te­ret i, at fle­re har meldt sig som fri­vil­li­ge. - Vi skal bru­ge om­kring 100 fri­vil­li­ge til for­skel­li­ge op­ga­ver, og på nu­væ­ren­de tids­punkt har vi vel om­kring halv­de­len, så det be­gyn­der da at lys­ne, si­ger markedsformanden. Han op­ly­ser, at mar­keds­ud­val­get i år for­sø­ger at være i eks­tra god tid - og­så for­di det nor­malt er nem­me­re at skaf­fe fri­vil­li­ge i vin­ter­halv­året end 14 dage før mar­ke­dets start. - Vi er me­get af­hæn­gi­ge af de fri­vil­li­ges ind­sats, un­der­stre­ger han. - Det er trods alt dem, der får alt fra op­må­ling og pla­ce­ring af tel­te til par­ke­ring og af­vik­ling, og der­for ta­ger vi fort­sat og­så im­od nye med kys­hånd, til­fø­jer Poul Niel­sen. Mar­ke­det har nor­malt mel­lem 15. og 18.000 be­sø­gen­de, og overskudet går til bor­ger­for­en­in­gen, som for­de­ler pen­ge­ne blandt by­ens ung­doms­ar­bej­de. - Der bli­ver helt sik­kert og­så no­get at kom­me ef­ter i år, for­sik­rer Poul Niel­sen. - Om søn­da­gen får vi f.eks. be­søg af Kan­dis og lør­dag er der Børne Me­lo­di Grand Prix, så in­ter­es­se­re­de kan godt be­gyn­de at øve sig, for­kla­rer han.