Skolevæsen

I besparelsens hellige navn

Personalet i Dagbehandlingen på Kløvergården, Vellingshøjvej 391, Hjørring: Der arbejder fire lærere og fire pædagoger ved Dagbehandlingen, og lederen af Kløvergården deles med de øvrige tre afdelinger (Familieplejeteamet, familievejlederne og Netværkshuset). I øjeblikket er der 18 børn indskrevet i Dagbehandlingen, hvilket er fire mere end sidste skoleår, og af den grund er der ansat en pædagogvikar frem til jul. Der er nu varslet besparelser i Dagbehandlingen på 1,2 mill. kr., og det vil sige at psykologen, en lærer og en pædagog skal fyres. Børnene er i Dagbehandlingen to-tre år og er mellem 6 og 14 år. Nogle kommer efter opholdet her tilbage til almindelig klasse i en af kommunens skoler, de fleste kommer i en af amtets specialklasser, f.eks. DAMP-klasser eller kontaktklasser, nogle kommer i en kommunal læseklasse og de ældste udskoles ofte til ungdoms- eller efterskole, bl. a. Godthåb. Gennem årene har personalet fået en stor erfaring og ekspertise med de børn, som henvises via Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning fra skolerne. En besparelse på personalesiden vil være katastrofal for det behandlingsarbejde, som udføres. Det personale som er i Dagbehandlingen har været ansat mellem otte og tyve år og en besparelse og fyring af en tredjedel af personalet vil naturligvis indvirke både på behandlingsmulighederne og på arbejdsmiljøet. De seneste år har personalet haft fokus på det forebyggende ved at inddarge familien i behandlingsarbejdet. Forældre deltager i hverdagen på Kløvergården en eller flere dage om ugen, familien samles til multimøder, hvor flere familier er sammen med personalet og diskuterer temaer med fælles interesse og i det hele taget det at være forældre og søskende til et barn med så store vanskeligheder, som de børn der indskrives i Dagbehandlingen har. En reduktion af personalet vil betyde, at dette forebyggende arbejde ikke længere vil kunne lade sig gøre. Desuden vil antallet af indskrevne børn skulle nedjusteres, og nogle skal udskrives før de overhovedet er klar til det. De børn som er indskrevet i Dagbehandlingen, er for de flestes vedkommende opgivet af deres oprindelige skole, eller de, som kommer direkte fra børnehave, har man forudset, at de hurtigt ville komme i den situation. At tænke sig, at de skal tilbage til - eller for de kommende "kandidaters" vedkommende forblive - i deres hjemskole, ser ud som en falliterklæring. Skolerne der skal være endnu mere rummelige og skal spare endnu mere, vil fortsat ikke kunne rumme disse børn uden at måtte "hugge en hæl og skære en tå" på dem. Børnene i Dagbehandlingen er urolige, ukoncentrerede, impulsstyrede og udadreagerende, og en stor skolegård, en klasse på 20-25 elever og evt. en SFO med flere hundrede elever og uden støttemuligheder, vil gøre dem endnu mere urolige, ukoncentrerede, impulsstyrede og udadreagerende. Som personale i Dagbehandlingen og med udsigt til at blive fyret stiller man sig nogle spørgsmål i denne besparelsestid. Synes politikerne ikke, at vi har gjort arbejdet med disse børn og deres familier godt nok? Hvem skal tale børnenes sag i forbindelse med disse serviceforringelser? Hvorfor er det Dagbehandlingen, hvor der altid har været fuldt belagt og oven i købet venteliste til, der skal ske besparelser på? Hvem har bestemt det - er det politikerne eller embedsmændene? De to betalingselever vi har fra andre kommuner og som giver en klækkelig månedlig indtægt, skal de udskrives eller blive her?