I har fuldstændig ret - jeg er dum

TRAKTAT:De to EU-eksperter Jørn Henrik Petersen og Anne Mette Vestergaard postulerer (7.6.), at den gemene befolkning er for dum til at forstå og derfor stemme om EU-forfatningen. Socialdemokraten Svend Auken har stor forståelse for deres synspunkt. Som tilhørende den gemene hob blev jeg først provokeret. Men det er jo bare en bagstræberisk reaktion, som netop kendetegner uvidende ignoranter som undertegnede. For selvfølgelig har øvrigheden ret. Ved min gennemlæsning har jeg konstateret: I artikel I 41.3 forpligtes medlemsstaterne til at forbedre deres militære kapacitet. I artikel I-6 står "Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem for medlemsstaternes ret" I artikel I-16 traktatfæstes den fælles forsvarspolitik og at medlemsstaterne støtter aktivt og uforbeholdent Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og afstår fra enhver handling der strider mod Unionens interesser eller kan skade dens effektivitet. I artikel III-311 skal Det Europæiske Forsvarsagentur bidrage til fastlæggelse af målene for medlemsstaternes militære kapacitet. I artikel II-77 og III-176 indføres begrebet intellektuel ejendomsret der skal indgå som en del af det indre marked. Altså en forfatning, jvor den rigeste del af verden ser det som en absolut nødvendighed at agere som en stormagt med fælles udenrigs- og forsvarspolitik, oprustning og sikring af patenter der gør at viden også bliver en handelsvare. I har fuldstændig ret. Jeg fatter ikke, hvad vi skal med det lort. Jeg er dum.