] I lære som gøg]le]re

Af]ten]sko]le ele]ver fik de]but på mar]ke]det

HJAL]LE]RUP:Der er dem der går i lære som me]ka]ni]ker eller ba]ger, men i Hjal]le]rup har en grup]pe AOF-kur]sis]ter været i lære som gøg]le]re en gang om ugen. I går var det så tid til for første gang at vise ta]len]ter]ne frem for et stort pub]li]kum på mar]keds]plad]sen efter tre må]ne]ders af]ten]sko]le]kur]sus. - Det er den ul]ti]ma]ti]ve test, det må jeg sige, siger Jo]nas Niel]sen. Ele]ver]ne har bl.a. lært at pus]te med ild, jong]le]re og lave andet gøgl. - Det er først og frem]mest sjovt at være med, siger Jo]nas Niel]sen, der har en jokerhat på ho]ve]det. Ud]over at have lært, hvor]dan man gøg]ler, når det skal gørs rig]tigt, er er ele]ver]ne også med]lem af Mid]del]al]der]grup]pen fra Voergaad Slot. Derfor skal de til som]mer del]ta]ge i mid]del]al]der]dag]ene på Voergaard Slot. Jo]nas Niel]sen og de andre gøg]le]re har fået mere blod på tan]den og har pla]ner om at del]ta]ge i nogle af de andre mid]del]al]der]træf i Dan]mark som f.eks. Hor]sens. ]