I prak]tik på mar]ke]det

] Poul Erik Poul]sen er stolt af sit nye ar]bej]de]

HJAL]LE]RUP:En kød]rand af gæs]ter fyl]der ga]der]ne på mar]keds]plad]sen, men inde i mar]keds]hal]len er der no]gen, der er på ar]bej]de. En af den er 20-årige Poul Erik Poul]sen, der er en del af de 70 fri]vil]li]ge i tek]nisk ud]valg, der ryk]ker ud til et toi]let, der er gået i styk]ker eller en sik]ring, der er sprun]get på mar]keds]plad]sen. - Hvis der sker noget så ryk]ker vi ud, siger Poul Erik Poul]sen, der har skub]bet sol]bril]ler]ne op i pan]den. Han bor på i Aal]borg på døgn]in]sti]tu]tio]nen Saxo]gade, der er et sted for unge med pro]ble]mer. Siden 1. fe]bru]ar har Poul Erik Poul]sen været i prak]tik på mar]ke]det. Ud]over at hjæl]pe til før, under og efter mar]ke]det, så har Poul Erik Poul]sen også hjul]pet til i Hjal]le]rup Telt]ud]lej]ning. En af de ting, der gør det sjovt at ar]bej]de på mar]ke]det, er alle de smi]le]hul]ler, som man kan fal]de ned i sammen med kol]le]ga]er]ne. - Det er en god stem]ning, vi ta]ger pis på hi]nan]den, men vi mener ikke noget med det. Hvis no]gen siger noget til mig på en al]vor]lig måde, så er jeg lidt naiv og hop]per på den, men så fin]der jeg ud af, at det bare er fis, siger Poul Erik Poul]sen, der skal være i prak]tik på mar]ke]det ind]til 1. sep]tem]ber. Poul Erik Poul]sen har truck]cer]ti]fi]kat, og de ve]ner får han brug for under mar]keds]da]ge]ne, for der hele tiden noget, der skal la]ves. - Jeg er glad, hver gang jeg kommer hjem. Jeg er stolt over at ud]fø]re et godt styk]ke ar]bej]de, siger den 20-årige, mens han ta]ger en kort slap]per i per]so]na]le]tel]tet, hvor de fri]vil]li]ge får tan]ket bat]te]ri]er]ne op med mad og drik]ke. Også mar]ke]det er glad for prak]ti]kan]ten. - For os er det en stor ge]vinst at have ham, siger Hen]rik Ja]kob]sen fra det tek]nis]ke ud]valg, der sørgede for at få Poul Erik med på holdet. Mange af de fri]vil]li]ge kommer igen og igen og gi]ver en hånd med, og Poul Erik Poul]sen har heller ikke tænkt sig at svig]te Hjal]le]rup Mar]ked det næste styk]ke tid. Men nu skal der ar]bej]des. - Det bliver nogle hår]de dage, siger Poul Erik Poul]sen med et smil, inden plig]ten igen kal]der et sted der]ude i byen i byen.]