Hals

Ik­ke no­get stort be­hov

Råd­mand ind­røm­mer, at en­kel­te for­æld­re kan ha­ve svært ved at få de­res børn pas­set

Det er mit ind­tryk, at langt de fle­ste kla­rer sig med hjælp fra æg­te­fæl­ler el­ler bed­ste­for­æl­dre, som kan hen­te bør­ne­ne lidt tid­li­ge­re, siger rådmand Birgit Ekstrøm. arkivfoto

Det er mit ind­tryk, at langt de fle­ste kla­rer sig med hjælp fra æg­te­fæl­ler el­ler bed­ste­for­æl­dre, som kan hen­te bør­ne­ne lidt tid­li­ge­re, siger rådmand Birgit Ekstrøm. arkivfoto

AAL­BORG:Selvom råd­mand Bir­git Ek­strøm (S) ind­røm­mer, at en­kel­te for­æld­re kan ha­ve svært ved at få de­res børn pas­set uden­for nor­mal åb­nings­tid, me­ner hun fort­sat ik­ke, at der er no­get stort be­hov. - Vi har jo prø­vet at la­ve plad­ser, hvor der var læn­ge­re åbent. Men det måt­te vi se­ne­re op­gi­ve igen, for der er i vir­ke­lig­he­den ik­ke ret man­ge, som ef­ter­spør­ger den slags, for­kla­rer hun. Iføl­ge råd­man­den får kom­mu­nens plads­an­vis­ning gan­ske vist en­kel­te hen­ven­del­ser fra util­fred­se bu­tiks­an­sat­te. Men det er ik­ke så man­ge, at hun vil be­teg­ne det som no­get stort pro­blem. - Det er mit ind­tryk, at langt de fle­ste kla­rer sig med hjælp fra æg­te­fæl­ler el­ler bed­ste­for­æl­dre, som kan hen­te bør­ne­ne lidt tid­li­ge­re, si­ger hun. - Og selvom der sik­kert er en­kel­te, der kom­mer i klem­me, er det des­vær­re ik­ke nok til at op­ret­te en ny in­sti­tu­tion, for­kla­rer hun. Bir­git Ek­strøm for­står godt, at en­li­ge mød­re og an­dre kan ha­ve svært ved at nå til Gug el­ler Nør­re­sund­by in­den kl. 18. Men hun poin­te­rer på den an­den si­de og­så, at der i prin­cip­pet er in­sti­tu­tio­ner i med læn­ge åbent i alle dis­trik­ter. - Pro­ble­met er selv­føl­ge­lig, at de, der har be­ho­vet, bor me­get spredt, si­ger hun. - Og der­for nyt­ter det hel­ler ik­ke no­get at op­ret­te nye plad­ser et en­kelt sted, for­kla­rer hun. Der fin­des i øje­blik­ket en­kel­te plad­ser med åbent til kl. 24 i Bør­ne­ha­ven Fugl­sang, og for for­æld­re med nat­ar­bej­de er der des­uden en mu­lig­hed i døgn­bør­ne­ha­ven på Sdr. Skov­vej, - Men det er ik­ke man­ge ste­der, så det kan da godt være, at vi bur­de over­ve­je en ny un­der­sø­gel­se, si­ger Bir­git Ek­strøm. - Li­ge nu er der bare så me­get an­det, som skal af­kla­res om­kring sam­men­læg­nin­gen med Nibe, Hals og Sejl­flod. Så jeg tror rea­li­stisk set ik­ke, det bli­ver på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en, til­fø­jer hun.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk