Ikke af–gjort hvem der skal eje Strand–by havn

Det er vig–tigt at hav–nen li–ge–stil–les med an–dre hav–ne, mener bestyrelsen

Svend Erik An–der–sen. - Vig–tigst, at Strand–by Havn får sam–me mu–lig–he–der for til–skud, som an–dre hav–ne. FOTO: KIM DAHL HANSEN

Svend Erik An–der–sen. - Vig–tigst, at Strand–by Havn får sam–me mu–lig–he–der for til–skud, som an–dre hav–ne. FOTO: KIM DAHL HANSEN

STRAND–BY:Det er end–nu uaf–kla–ret, hvor–dan det frem–ti–di–ge ejer–skab af den 110 år gam–le Strand–by Havn bli–ver. På hav–nens ge–ne–ral–for–-sam–ling fik be–sty–rel–sen man–dat til at fort–sæt–te de for–hand–lin–ger, man har ind–ledt med Fre–de–riks–havn Kom–mu–ne om, at hav–nen skal over–gå til at være en kom–mu–nal selv–sty–re–havn. - Det egent–li–ge for–mål med even–tu–elt at bli–ve en selv–sty–re–havn er, at vi der–med får en havn, som er be–ret–ti–get til at mod–ta–ge til–skud på lige fod med an–dre of–fent–ligt eje–de hav–ne, si–ger hav–nens for–mand, Svend Erik An–der–sen. Strand–by Havn er som selv–ej–en–de havn også ble–vet be–ret–ti–get til til–skud fra EU tak–ket være en lov–æn–dring tid–li–ge–re i år, men om den bed–ste løs–ning for hav–nen og for byen er, at hav–nen for–bli–ver selv–ejet el–ler bli–ver selv–sty–re–havn, er ikke af–kla–ret. Det kom–mer blandt an–det an på hvil–ken af–ta–le, der kan op–nå–es med Fre–de–riks–havn Kom–mu–ne for en over–ta–gel–se til selv–sty–re–havn. - Un–der alle om–stæn–dig–he–der vil det være op til en–ten en eks–tra–or–di–nær el–ler en or–di–nær ge–ne–ral–for–sam–ling at be–slut–te om, hvor–vidt hav–nen skal ænd–re ejer–skab, si–ger Svend Erik An–der–sen. Debat om fremtiden På ge–ne–ral–for–sam–lin–gen blev det op–lyst, at der i ef–ter–året hol–des en er–hvervs–kon–fe–ren–ce, hvor den frem–ti–di–ge an–ven–del–se af hav–nen og de for–skel–li–ge af–snit af hav–nen kom–mer til de–bat. - Det er en kon–fe–ren–ce, hav–nen ar–ran–ge–rer i sam–ar–bej–de med Fre–de–riks–havn Er–hvervs–råd, si–ger Svend Erik An–der–sen. - Kon–fe–ren–cen bli–ver for alle hav–nens virk–som–he–der på alle om–rå–der, og den skal blandt an–det klæ–de os bed–re på til at kun–ne træf–fe de rig–ti–ge be–slut–nin–ger om an–ven–del–sen af hav–nen, si–ger Svend Erik An–der–sen. Øko–no–mi Svend Erik An–der–sen kun–ne i sin be–ret–ning på ge–ne–ral–for–sam–lin–gen op–ly–ser, at Strand–by Havn har en god øko–no–mi. Drif–ten af hav–nen gav i fjor et over–skud på cir–ka 250.000 kro–ner. Over–skud–det var stør–re end året før, og det skyl–des, at der blev lan–det fle–re fisk i Strand–by i 2005 end året før. Regn–ska–bet vi–ser et over–skud på 2,8 mil–li–oner kro–ner. Det sto–re over–skud skyl–des, ud over drifts–re–sul–ta–tet, at hav–nen har solgt grun–de ved Sdr. Hav–ne–vej. På ge–ne–ral–for–sam–lin–gen gen–valg–tes Pe–ter Høgenhaug og Claus Pe–der–sen til be–sty–rel–sen.